Kriptosporidioza u teladi (Kroatisch)

In: Veterinarski dani   ;  119-124  ;  1997

Wie erhalte ich diesen Titel?

Inhaltsverzeichnis Konferenzband

Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.

15
Veterinarstvo u razvitku obiteljskih gospodarstava
Brstilo, M. / Majdak, I. | 1997
25
Aktualno u europskom veterinarstvu
Udovicic, I. | 1997
37
Komparativna analiza uspjesnosti poslovanja veterinarskih stanica
Cvitkovic, D. | 1997
47
Opseg proizvodnje u govedarstvu republike Hrvatske
Karadjole, I. | 1997
52
Problemi hranidbe krava u obiteljskim gospodarstvima
Serman, V. | 1997
56
Znacaj programa hranidbeno-metabolicke kontrole u postizanju bolje proizvodnosti mlijecnih krava u hrvatskoj
Kampl, B. / Forgac, I. | 1997
59
Okolis, zdravlje i dobrobit u govedarstvu
Krsnik, B. | 1997
60
Vodenje reprodukcije krava u malim obiteljskim gospodarstvima
Herak, M. / Makek, Z. | 1997
66
Znacenje mastitisa u proizvodnji i preradi mlijeka
Hadziosmanovic, M. | 1997
70
Zarazne bolesti
Jukic, B. | 1997
76
Kirurske bolesti
Kos, J. | 1997
85
Odabir nezrelih jajcanih stanica dobivenih aspiracijom iz jajnika zaklanih krava
Makek, Z. / Getz, I. / Cergolj, M. / Herak, M. | 1997
93
Superovulation and embryo transfer in cattle in Slovenia in the last decade
Mrkun, J. / Kosec, M. / Klobucar, I. | 1997
97
Computer assisted analysis of semen in routine
Klobucar, I. / Kosec, M. / Mrkun, J. | 1997
101
Parametri razine testosterona u krvnoj plazmi bikova tijekom performance testa
Mikulic, B. / Herak, M. / Samobor, K. / Nazansky, V. | 1997
109
Dijagnosticiranje enzootske leukoze goveda gel-difuzijskim precipitacijskim i imunoenzimnim testom u steonih krava
Pavljak, I. / Lojkic, M. / Madic, J. / Majnaric, D. | 1997
115
Stalska epizootija zigomikoze predzeludaca u uvezenih junica
Sostaric, B. / Lipej, Z. / Majnaric, D. / Bacanek, B. | 1997
119
Kriptosporidioza u teladi
Rajkovic-Janje, R. / Bosnic, S. / Granic, J. / Brlek, K. | 1997
125
Dokaz protutijela koja vezu komplement za vrstu chlamydia psittaci u serumu tovne junadi
Greguric, J. / Greguric, I. / Vucemilo, M. / Vlahovic, K. | 1997
131
Hromost, zdravstveni i gospodarstveni problem u suvremenom uzgoju mljekarskih krava
Brkic, A. / Babic, K. / Mihelic, D. / Brkic, N. | 1997
139
Uginuca teladi starosti do 30 dana na jednoj govedarskoj farmi u Slavoniji
Potocnjak, M. / Antunovic, B. / Grguric, D. | 1997
147
Staje za goveda u obiteljskom gospodarstvu prilagodene dobrobiti zivotinja
Amon, M. / Fatur, B. | 1997
151
Predvicanje sastava junecih polovica mjerenjem impedancija pojedinih misca
Bego, U. / Tonkovic, S. / Dikic, M. | 1997
161
Osnovice razvoja svinjogojske proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima
Balenovic, T. | 1997
170
Vodenje reprodukcije svinja na obiteljskim gospodarstvima
Herak, M. | 1997
172
Hranjenje svinja na obiteljskim gospodarstvima
Dumanovski, F. | 1997
183
Bakterijske bolesti svinja u velikim aglomeracijama u hrvatskoj tijekom 1996.
Habrun, B. / Bilic, V. / Humski, A. | 1997
191
Uzroci ugibanja sisajuce prasadi u desetogodisnjem razdoblju od 1985. do 1996.
Lipej, Z. / Sostaric, B. | 1997
197
Rezultati seroloSkih ispitivanja reprodukcijskog i respiratornog sindroma svinja (RRSS) u Hrvatskoj
Roic, B. / Lipej, Z. / Lojkic, M. / Cac, Z. | 1997
203
Neskodljivost eksperimentalnog cjepiva protiv klasicne svinjske kuge pripravljenog od soja k umnozenog u stanicnoj kulturi
Terzic, S. / Lojkic, M. / Cajavec, S. / Jemersic, L. | 1997
211
Mogucnost odredivanja lt i st enterotoksina u sojeva e. coli izdvojenih iz prasadi s kolibacilozom
Humski, A. / Bilic, V. / Habrun, B. | 1997
217
Stocna hrana u epizootioloskom lancu salmoneloza
Mitak, M. / Topolko, S. | 1997
225
Povezanost vrijednosti mikroklimatskih cimbenika i uzroka uginuca prasadi u odgajalistu
Potocnjak, M. / Krsnik, B. / Pavicic, Z. / Antunovic, B. | 1997
233
Proizvodna, energetska i financijska bilanca tova svinja smjesama s polienzimskim preparatom i toplinski obradenim zitaricama
Domacinovic, M. / Steiner, Z. / Sencic, D. / Antunovic, Z. | 1997
243
Utjecaj indukcije prasenja s prostaglandinom f~2~� i carbetocinom na trajanje prasenja i smrtnost prasadi pri porodaju na velikoj svinjogojskoj farmi
Mirt, D. | 1997
249
Unosno ovcarstvo i kozarstvo - izazov suvremenoj veterinarskoj struci
Marinculic, A. / Tomaskovic, A. / Susic, V. / Nazansky, V. | 1997
267
Ocuvanje autohtonih hrvatskih pasmina: primjer istarske ovce
Mikulec, K. / Susic, V. / Tomaskovic, A. / Pipic, R. | 1997
275
Basic micromanipulation procedures with emphasis on pronuclear transfer
Trojacanec, P. / Dovenski, T. / Kocoski, L. / Popovski, K. | 1997
279
Usporedba uspjesnosti intrauterine i intracervikalne inseminacije koza duboko smrznutom spermom
Dovenski, T. / Popovski, K. / Petkov, V. / Mickovski, G. | 1997
287
Rezultati umjetnog osjemenjivanja koza u estrusu sinkroniziranom tijekom sezone parenja svjezim sjemenom i ds- sjemenom
Nazansky, V. / Mikulic, B. / Jovanovic-Bunta, V. | 1997
293
Slobodno i plansko pripustanje ovaca: usporedba broja ojanjenih ovaca i rodene janjadi
Tomaskovic, A. / Susic, V. / Mikulec, K. / Makek, Z. | 1997
299
Povezanost porodne mase janjadi i mlijeznosti njihovih majki
Susic, V. / Mikulec, K. / Tomaskovic, A. / Serman, V. | 1997
305
Prikaz ocjene zdravstvenog stanja i sposobnosti za rasplod u mladih ovnova u Sloveniji
Kosec, M. / Mrkun, J. / Klobucar, I. | 1997
311
Seroepizootiological studies of toxoplasmosis among sheep from central Croatia
Marinculic, A. / Bosnic, S. / Rajkovic Janje, R. | 1997
315
Ucinkovitost krkinog pripravka fascoverm plus na endoparazite ovaca
Marinculic, A. / Fajdiga, M. / Lucinger, S. / Zivicnjak, T. | 1997
321
Usporedna istrazivanja ucinkovitosti klozantela i ivermektina protiv psoroptoze ovaca
Marinculic, A. / Fajdiga, M. / Stimac, J. / Lucinger, S. | 1997
329
Nasa iskustva u preventivi sustavnih miopatija malih prezivaca
Culjak, K. / Sabocanec, R. / Karacic, V. / Dasovic, Z. | 1997
333
Klinicko-biokemijska dijagnostika enzootske muskularne distrofije janjadi
Santek, T. / Marinculic, A. / Efenberger Marinculic, P. / Bali, R. | 1997
339
Ucinkovitost jednokratne parenteralne primjene kombiniranih antibiotika u lijecenju zarazne sepavosti ovaca
Bali, R. / Marinculic, A. / Stimac, J. / Valentic, A. | 1997
343
Ucestalost i terenska dijagnostika enterotoksemije tip d u janjadi
Valentic, A. / Marinculic, A. / Santek, T. / Stimac, J. | 1997
349
Zarazni keratokonjunktivitis u ovce
Modric, Z. / Naglic, T. / Milasincic, Z. / Turk, N. | 1997
353
Duge kosti malih prezivaca eneolitika, podrucje Vucedola
Kuzir, S. / Babic, K. / Mihelic, D. | 1997
363
Peradarska proizvodnja i obiteljska gospodarstva s osvrtom na bolesti peradi
Nemanic, A. / Raguz-Duric, R. | 1997
373
Imunoprofilaksa teskih roditeljskih nesilica inaktiviranim cetverovaljanim cjepivom gumpeskal+ib+eds
Bidin, Z. / Cajavec, S. / Sladic, D. / Ergotic, N. | 1997
379
Cijepljenje peradi obiteljskih gospodarstava: pro forma ili potreba
Savic, V. | 1997
385
Prikaz bolesti peradi uzgajane u malim obiteljskim gospodarstvima
Tisljar, M. / Savic, V. / Simpraga, B. / Pavicic, P. | 1997
393
Vaznost vitamina tijekom fizioloskog stresa
Mikec, M. | 1997
401
Kunicarstvo
Cergolj, M. / Karadjole, I. / Jelic, A. / Omrcen, S. | 1997
407
Gospodarski znacaj uzgoja kunica
Hrastnik, U. / Durijancek, V. | 1997
411
Najucestalija patologija u uzgoju kunica
Culjak, K. / Sabocanec, R. / Bozicevic, A. | 1997
417
Tehnika umjetnog osjemenjivanja faktori koji utjecu na kvalitetu sjemena i indeks gravidnosti
Hrastnik, U. / Durijancek, V. | 1997
425
Progresivna pokretljivost spermija kunica prije i poslije dubokog smrzavanja s razlicitim koncentracijama dimetil-sulfoksida (dmso) u razredivacu
Cergolj, M. / Karadjole, I. / Makek, Z. / Tomaskovic, A. | 1997
431
Prikaz hranidbenih rezultata u stakora (fischer 344) hranjenih razlicitim udjelom mesno kostanog brasna u krmnoj smjesi
Bubic Spoljar, J. / Culjak, K. / Sabocanec, R. | 1997
441
Utjecaj hranidbe na uzgoj hrcaka
Stojkovic, R. | 1997
447
Uloga veterinara u agroekoloSkom kompleksu
Vucemilo, M. / Hadziosmanovic, A. / Vinkovic, B. / Blazevic, R. | 1997
453
Najznacajnije poznate strategije smanjivanja opterecenja okolisa iz stocarske proizvodnje isuradnja veterinara
Amon, M. | 1997
459
Nodaviroza lubina (dicentrarchus labrax)
Fijan, N. | 1997
465
Low toxicity of "recommended" doses of 2,4-d and mcpa for rats and rabbits in the subacute trial
Kobal, S. / Budihna, M. V. | 1997
479
HACCP - sastavnica veterinarsko-sanitarnog nadzora namirnica
Zivkovic, J. | 1997
487
Forenzicko znacenje nalaza biogenih amina/histamina u namirnicama animalnog podrijetla
Dzaja, P. / Grabarevic, Z. / Peric, J. / Zivkovic, J. | 1997
493
Prikaz podataka o ostacima antimikrobnih sredstava u namirnicama zivotinjskog podrijetla
Hrvacic, B. / Zivkovic, J. / Dominis Kramaric, M. / Blazevic, R. | 1997
501
Odredivanje ostataka steroidnih hormona i njihovih sintetskih analoga kao promotora rasta u urinu i serumuzivotinja za klanje
Gojmerac, T. / Bilandzic, N. | 1997
507
Istrazivanje dobivanja bioloski vrednijeg ribljeg mesa sa zdravstvenim ucinkom
Jelic, A. / Petrinec, Z. / Matasin, Z. / Botka-Petrak, K. | 1997
515
Uzgoj skoljaka na malim obiteljskim uzgajalistima popracen problemima vezanima za veterinarsko-sanitarni nadzor
Karakas, A. | 1997
523
Kreiranje mikrobioloski ispravnih i dobro odrzljivih mesnih proizvoda primjenom "tehnologije prepona i matematickog modeliranja"
Mihokovic, V. / Zonja, G. | 1997
527
Kongenitalne bolesti pasa i macaka
Kos, J. / Cergolj, M. / Butkovic, V. | 1997
535
Noviji principi dijagnosticiranja i terapije kronicne srcane insuficijencije u pasa
Simec, Z. / Zubcic, D. / Stanin, D. | 1997
545
Kretanje koncentracije ureje, kreatinina, bilirubina i aktivnosti alanin aminotransferaze u krvnom serumu pasa oboljelih od babezioze
Potocnjak, D. / Bedrica, L. / Ramadan, P. | 1997
553
Enrofloxacin treatment of canine bacterial skin infections
Efenberger Marinculic, P. / Vrscaj Zunic, T. / Marinculic, A. / Malensek, A. | 1997
557
Otrovanje psa tietilperazinom
Srebocan, E. / Tus, Z. | 1997
561
Eticka primjena molekularne genetike u kinologiji
Stubican, D. / Susic, V. / Premzl, M. | 1997
571
Dietary management of chronic renal failure
Rawlings, J. M. | 1997
573
Mikrocip - novi, elektronicki nacin oznacavanja zivotinja
Balenovic, T. / Katica, D. / Alicevic, Z. | 1997
577
Program orijentacije i mobiliteta slijepih uHrvatskoj
Katalenic, M. | 1997
581
Veterinarstvo u lovstvu
Alegro, A. / Hardi, Z. / Manojlovic, L. | 1997
589
Hranidba fazana (phasianus colchicus) u uzgajalistima
Markovic, D. / Mrsic, Z. | 1997
599
Konjicki sport i veterinarska medicina
Krsnik, B. | 1997
609
Covjek i konj zajedno kroz povijest
Vucevac-Bajt, V. / Krsnik, B. | 1997
617
Vladanje, drzanje i smjestaj polukrvnih konja
Yammine, R. / Pavicic, Z. / Krsnik, B. / Potocnjak, D. | 1997
627
Najcesce bolesti disnog sustava konja lijecenih na klinici za unutarnje bolesti veterinarskog fakulteta u Zagrebu od 1985. do 1991. godine
Potocnjak, D. / Zubcic, D. | 1997
635
Stanje i razvoj vakcina protiv zaraznih bolesti konja
Madic, J. / Cajavec, S. / Cvetnic, S. | 1997
643
Primjena kvalitativnog pmsg-testa radi dokazivanja graviditeta kod kobila
Rudan, D. / Herak, M. | 1997
647
Feneticka analiza morfometrijskih znacajki unutar populacije posavskog hladnokrvnog konja
Tadic, Z. / Nikolic, T. / Vitkovic, A. / Bosnic, P. | 1997
655
Etologija i dobrobit zivotinja
Krsnik, B. | 1997
665
Uloga veterinara u ocuvanju dobrobiti zivotinja
Krsnik, B. / Majdak, I. / Yammine, R. / Pavicic, Z. | 1997
675
Utjecaj stresa na vladanje domacih zivotinja
Pavicic, Z. / Yammine, R. / Viduc, D. / Krsnik, B. | 1997
683
Uzroci i lijecenje agresivnog vladanja pasa i macaka
Cota, N. / Zubcic, D. / Geres, D. / Katica, D. | 1997
687
Poremeceno vladanje ptica kucnih ljubimaca
Prukner-Radovcic, E. | 1997
697
Ozljede krava muzara kao pokazatelj njihove dobrobiti
Amon, M. / Mavsar, N. | 1997
701
Stete i uvjeti za dobrobit zivotinja u medunarodnom transportu
Amon, M. / Stefancic, I. | 1997
Feedback