Seite 1 von 72 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität neu zuerst | Titel A-Z

 1.  

  Design of Multi-channel Temperature Control Inspection System Based on PLC

  Bi Xueqin / Zhang Liguang / Ma Xiaohui | DOAJ | 2017
 2.  

  Modeling of High-Frequency Low Voltage Power Line Carrier Communication Channel

  Li songnong / Liu Dong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 3.  

  Research on the Construction of Sports Resources Information Platform Based on Big Data

  Wang Shuangming / Shi Jianwei / Fu Shiqiu et al. | DOAJ | 2018
 4.  

  The Portable Gas Analyzer Based on the Spectrum

  Xu Shuping / Xu Pei / Dong Qiyu et al. | DOAJ | 2018
 5.  

  Prediction of the Heat Load in Central Heating Systems Using GA-BP Algorithm

  Bingqing Guo / Jin Xu / Ling Cheng et al. | DOAJ | 2017
 6.  

  The Disease Assessment of Cucumber Downy Mildew Based on Image Processing

  Jingzhu Li / Peng Wang / Changxing Geng | DOAJ | 2017
 7.  

  Design of a WSN Node for Rice Field based on Hybrid Antenna

  Huaqiang Chen / Weixing Wang / Baoxia Sun et al. | DOAJ | 2017
 8.  

  Research on Robust Model for Web Service Selection

  Wei Yanxi / Yu Fan / Ma Xing et al. | DOAJ | 2018
 9.  

  Quadrotor Formation Inversion Control Method Based on Unit Quaternion

  Wang Zhongsheng / Yang Sen / Dong Hairui | DOAJ | 2018
 10.  

  Design of Pellet Recycle Scraper System in Sand-Blasting Chamber

  Baoli Wang / Junli Wang / Zhao Zhipeng | DOAJ | 2018
 11.  

  Organic Garbage Disposal Equipment Management System Based on WSN

  Liu Bocheng / Cao Ye / Jialei Song | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50