Seite 2 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Separating Signals with Specific Temporal Structure

  Yongjian Zhao / Haining Jiang / Bin Jiang et al. | DOAJ | 2017
 2.  

  Study on The Mechanical Properties of Hydrostatic Guide-way

  Enxiu Shi / Rongshen Zhang / Hailong Wang | DOAJ | 2017
 3.  

  Job to Major (J2M): an Open Source Based Application

  Haitao Liu / Dongzhao Zhou / Jiacong Zhao et al. | DOAJ | 2017
 4.  

  A Remote-Attestation-Based Extended Hash Algorithm for Privacy Protection

  Yongxiong Zhang / Liangming Wang / Yucong You et al. | DOAJ | 2017
 5.  

  Research on Combination Forecasting Model of Mine Gas Emission

  Liang Rong / Chang Xintan / Jia Pengtao et al. | DOAJ | 2017
 6.  

  The Remote Control System Based on the Virtual Reality

  Su Xiaohui / Dong Qiyu / Huang Mengyao et al. | DOAJ | 2018
 7.  

  3D Target Recognition Based on Decision Layer Fusion

  Ma Xing / Yu Fan / Yu Haige et al. | DOAJ | 2018
 8.  

  Research on Method of Rapid Software Development Based on Component Design

  Hu Jingyi / Lei Juchao / Wang Yaming et al. | DOAJ | 2018
 9.  

  The Research and Implementation of 3D Scene Simulation of Camouflage

  Yu Jun / Li Zhonghua / Hu Zhiyi et al. | DOAJ | 2018
 10.  

  Optimal Waveform Design for Smart Jamming Focused on CA-CFAR

  Xia Xingyu / Yan Li / Hao Daoliang et al. | DOAJ | 2017
 11.  

  Research on Localization Vehicle Based on Multiple Sensors Fusion System

  Xiaogang Zhu / Wei Tian / GuiZhong Li et al. | DOAJ | 2017
 12.  

  Construction and Visualization of 3D Landscape

  Pingping Liu / Zhaopan Lu | DOAJ | 2017
 13.  

  Inferring Genome-Wide Gene Regulatory Networks with GPU or CPU Parallel Algorithm

  Ming Zheng / Mugui Zhuo / Shugong Zhang et al. | DOAJ | 2017
 14.  

  Design of Monitoring System for Rural Drinking Water Source Based on WSN

  Zexin Lin / Weixing Wang / Huili Yin et al. | DOAJ | 2017

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50