Highly sensitive biochemical sensor comprising rectangular nanometal arrays (English)

in SENSORS AND ACTUATORS B ; 220 ; 107-114
SENSORS AND ACTUATORS B
How to get this document?
Local TIB services
TIB document delivery Purchase

Document information

 • Title:
  Highly sensitive biochemical sensor comprising rectangular nanometal arrays
 • Author / Creator:
 • Journal / Series:
 • Volume:
  220
 • Page:
  107-114
 • Publisher:
  Elsevier Science B.V., Amsterdam.
 • Year of publication:
  2015
 • Size:
  8 pages
 • ISSN:
 • Type of media:
  Article (Journal)
 • Type of material:
  Print
 • Language:
  English
 • Classification:
  DDC:    681.2

Table of contents – Volume 220

Show all volumes and issues

Tables of content are generated automatically and are based on records of articles contained that are available in the TIB-Portal index. Due to missing records of articles, the volume display may be incomplete, even though the whole journal is available at TIB.

1
Using the synergism strategy of multi-redox-modified signaling probe, background suppression and large surface area electrode for highly sensitive and specific electrochemical sensing of specific DNA sequence
Li, Feng-qin / Yu, Zhi-gang / Yu, Xiang / Zhang, Gui-ling / Song, Yong-bin / Yan, Hong / Li, Xiao-xia | 2015
5
Magnetic droplet actuation on natural (Colocasia leaf) and fluorinated silica nanoparticle superhydrophobic surfaces
Mats, Lili / Young, Rachel / Gibson, Graham T.T. / Oleschuk, Richard D. | 2015
13
A new ATR-IR microreactor to study electric field-driven processes
Susarrey-Arce, A. / Tiggelaar, R.M. / Morassutto, M. / Geerlings, J. / Sanders, R.G.P. / Geerdink, B. / Schlautmann, S. / Lefferts, L. / van Houselt, A. / Gardeniers, J.G.E. | 2015
22
Humidity sensing properties of reduced humic acid
Duraia, El-shazly M. / Beall, Gary W. | 2015
27
In-plane impedancemetric ammonia sensing of solution-deposited, highly semiconductor-enriched single-wall carbon nanotube submonolayer network gas sensors
Hong, Hyun Pyo / Kim, Joon Hyub / Lee, Cheol Jin / Min, Nam Ki | 2015
33
Electrochemical detection of p-nitrophenol on surface imprinted gold with lamellar-ridge architecture
Guo, Xingmei / Zhou, Han / Fan, Tongxiang / Zhang, Di | 2015
40
Vibration-assisted optical injection of a single fluorescent sensor into a target cell
Liu, Hengjun / Maruyama, Hisataka / Masuda, Taisuke / Arai, Fumihito | 2015
50
Synthesis and characterization of MnFe2O4 nanoparticles for impedometric ammonia gas sensor
Vignesh, Ramasamy Hari / Sankar, Kalimuthu Vijaya / Amaresh, Samuthirapandian / Lee, Yun Sung / Selvan, Ramakrishnan Kalai | 2015
59
Ultrasensitive and low detection limit of acetone gas sensor based on W-doped NiO hierarchical nanostructure
Wang, Chen / Liu, Jiangyang / Yang, Qiuyue / Sun, Peng / Gao, Yuan / Liu, Fengmin / Zheng, Jie / Lu, Geyu | 2015
68
Vitamin C-assisted synthesis and gas sensing properties of coaxial In2O3 nanorod bundles
Li, Xiaowei / Yao, Shiting / Liu, Jiangyang / Sun, Peng / Sun, Yanfeng / Gao, Yuan / Lu, Geyu | 2015
75
Imaging particles in solid/air flows using an optical tomography system based on complementary metal oxide semiconductor area image sensors
Idroas, M. / Najib, S.M. / Ibrahim, M.N. | 2015
81
Multi-wall carbon nanotube–NiO nanoparticle composite as enzyme-free electrochemical glucose sensor
Prasad, Raghavendra / Bhat, Badekai Ramachandra | 2015
91
Polydiphenylamine/zeolite Y composite as a sensor material for chemical vapors
Permpool, Tharaporn / Sirivat, Anuvat / Aussawasathien, Darunee | 2015
101
Electrochemical biosensor for DNA methyltransferase detection based on DpnI digestion triggering the formation of G-quadruplex DNAzymes
Liu, Pei / Liu, Min / Yin, Hunshun / Zhou, Yunlei / Ai, Shiyun | 2015
107
Highly sensitive biochemical sensor comprising rectangular nanometal arrays
He, Yue-Jing | 2015
115
Improving the transfer ability of prediction models for electronic noses
Yan, Ke / Zhang, David | 2015
125
Effect of mechanical stress on differentiation of mouse mesenchymal stem cells seeded into an octacalcium phosphate–gelatin scaffold
Yamada, Masakazu / Anada, Takahisa / Masuda, Taisuke / Takano-Yamamoto, Teruko / Suzuki, Osamu | 2015
131
A reduced graphene oxide-Au based electrochemical biosensor for ultrasensitive detection of enzymatic activity of botulinum neurotoxin A
Chan, Chun-Yu / Guo, Jiubiao / Sun, Cheng / Tsang, Ming-Kiu / Tian, Feng / Hao, Jianhua / Chen, Sheng / Yang, Mo | 2015
138
A reversible fluorescence nanoswitch based on carbon quantum dots nanoassembly for detection of pyrophosphate ion
Chai, Lu Jing / Zhou, Jin / Feng, Hui / Lin, Jing Jing / Qian, Zhao Sheng | 2015
146
A label-free and ultrasensitive fluorescent sensor for dopamine detection based on double-stranded DNA templated copper nanoparticles
Wang, Hai-Bo / Zhang, Hong-Ding / Chen, Ying / Huang, Ke-Jing / Liu, Yan-Ming | 2015
154
Novel scheme to improve SnO2/SAW sensor performance for NO2 gas by detuning the sensor oscillator frequency
Raj, V. Bhasker / Nimal, A.T. / Tomar, Monika / Sharma, M.U. / Gupta, Vinay | 2015
162
Novel non-toxic and red luminescent sensor based on Eu3+:Y2Ti2O7/SiO2 nano-powder for latent fingerprint detection
Saif, M. / Shebl, Magdy / Nabeel, A.I. / Shokry, R. / Hafez, H. / Mbarek, A. / Damak, K. / Maalej, R. / Abdel-Mottaleb, M.S.A. | 2015
171
Enhanced formaldehyde sensing performance of 3D hierarchical porous structure Pt-functionalized NiO via a facile solution combustion synthesis
Dong, Chengjun / Li, Qing / Chen, Gang / Xiao, Xuechun / Wang, Yude | 2015
180
Water-clock-based autonomous flow sequencing in steadily rotating centrifugal microfluidic device
Ukita, Yoshiaki / Takamura, Yuzuru / Utsumi, Yuichi | 2015
184
Electrochemical aptasensor based on one-step synthesis of Cu2O@aptamer nanospheres for sensitive thrombin detection
Zhang, Zhihong / Zhang, Shuai / Liu, Shunli / Wang, Minghua / Fu, Guodong / He, Linghao / Yang, Yanqin / Fang, Shaoming | 2015
192
Nano titania loaded mesoporous silica: Preparation and application as high performance humidity sensor
Tomer, Vijay K. / Duhan, Surender | 2015
201
Graphene-wrapped WO3 nanospheres with room-temperature NO2 sensing induced by interface charge transfer
Jie, Xiaoqin / Zeng, Dawen / Zhang, Jian / Xu, Keng / Wu, Jinjin / Zhu, Baokun / Xie, Changsheng | 2015
210
Colorimetric detection of sulfide ions in water samples based on the in situ formation of Ag2S nanoparticles
Ni, Pengjuan / Sun, Yujing / Dai, Haichao / Hu, Jingting / Jiang, Shu / Wang, Yilin / Li, Zhen / Li, Zhuang | 2015
216
Electrochemical sensor based on molecularly imprinted polymer reduced graphene oxide and gold nanoparticles modified electrode for detection of carbofuran
Tan, Xuecai / Hu, Qi / Wu, Jiawen / Li, Xiaoyu / Li, Pengfei / Yu, Huicheng / Li, Xiaoyan / Lei, Fuhou | 2015
222
Cellulose photonic crystal film sensor for alcohols
Wang, Fengyan / Zhu, Zuogang / Xue, Min / Xue, Fei / Wang, Qiuhong / Meng, Zihui / Lu, Wei / Chen, Wei / Qi, Fenglian / Yan, Zequn | 2015
227
Dually responsive one dimensional photonic crystals with reversible color changes
Liu, Cihui / Yao, Chong / Zhu, Yanxi / Ren, Jiaoyu / Ge, Liqin | 2015
233
A low-cost optical transducer utilizing common electronics components for the gold nanoparticle-based immunosensing application
Han, Yong Duk / Park, Yoo Min / Chun, Hyeong Jin / Yoon, Hyun C. | 2015
243
Hydrothermal synthesis of monodisperse porous cube, cake and spheroid-like a-Fe2O3 particles and their high gas-sensing properties
Jin, W. X. / Ma, S. Y. / Tie, Z. Z. / Jiang, X. H. / Li, W. Q. / Luo, J. / Xu, X. L. / Wang, T. T. | 2015
243
Hydrothermal synthesis of monodisperse porous cube, cake and spheroid-like α-Fe2O3 particles and their high gas-sensing properties
Jin, W.X. / Ma, S.Y. / Tie, Z.Z. / Jiang, X.H. / Li, W.Q. / Luo, J. / Xu, X.L. / Wang, T.T. | 2015
255
Ion selective electrode (in-line analyzer) versus UV-spectroscopy (at-line analyzer); which strategy offers more opportunities for real time monitoring of the degradation kinetics of pyridostigmine bromide
Abd El-Rahman, Mohamed K. / Salem, Maissa Y. | 2015
263
Development of electrochemical sensors for the determination of selenium using gold nanoparticles modified electrodes
Segura, Rodrigo / Pizarro, Jaime / Díaz, Karina / Placencio, Alan / Godoy, Fernando / Pino, Eduardo / Recio, Francisco | 2015
270
Electrogenerated chemiluminescence energy transfer and its application in label-free sensing long DNA
Guo, Zhihui / Kong, Huifang / Yang, Fan / Chen, Ting | 2015
279
Sensing mechanism of SnO2(110) surface to H2: Density functional theory calculations
Chen, Yanping / Wang, Xiaofeng / Shi, Changmin / Li, Ling / Qin, Hongwei / Hu, Jifan | 2015
288
Tin oxide–polyaniline heterostructure sensors for highly sensitive and selective detection of toxic gases at room temperature
Betty, Chirayath Antony / Choudhury, Sipra / Arora, Shalav | 2015
295
Estimation of biogenic amines and biothiols by metal complex of fluorescent organic nanoparticles acting as single receptor multi-analyte sensor in aqueous medium
Chopra, Shweta / Singh, Jasminder / Kaur, Harpreet / Singh, Narinder / Kaur, Navneet | 2015
302
A label-free fluorescent biosensor for determination of bovine serum albumin and calf thymus DNA based on gold nanorods coated with acridine orange-loaded mesoporous silica
Zhu, Weihua / Xuan, Chenglei / Liu, Guoliang / Chen, Zhuo / Wang, Wei | 2015
309
Real-time monitoring of room-temperature ionic liquid purity through optical diode-based sensing
Wheeler, Jeffrey L. / Dreyer, Christopher B. / Poshusta, Joe / Martin, Jerry L. / Porter, Jason M. | 2015
314
Application of triangular silver nanoplates for colorimetric detection of H2O2
Chen, Zhengbo / Zhang, Chenmeng / Wu, Qian / Li, Kai / Tan, Lulu | 2015
318
Significant enhancement of curcumin photoluminescence by a photosensitizing organogel: An optical sensor for pyrrole detection
Park, Sangwoo / Lee, Sang-Yup | 2015
326
Simultaneous color sensing of O2 and pH using a smartphone
Xu, Wei / Lu, Sisi / Chen, Yiying / Zhao, Tingting / Jiang, Yaqi / Wang, Yiru / Chen, Xi | 2015
331
Single-step electrochemical deposition of high performance Au-graphene nanocomposites for nonenzymatic glucose sensing
Shu, Honghui / Chang, Gang / Su, Jie / Cao, Leilei / Huang, Qiwei / Zhang, Yuting / Xia, Tiantian / He, Yunbin | 2015
340
An electrochemiluminescence aptasensor based on flowerlike CdS–MoS2 composites and DNAzyme for detection of immunoglobulin E
Shi, Gui-Fang / Cao, Jun-Tao / Zhang, Jing-Jing / Liu, Yan-Ming / Chen, Yong-Hong / Ren, Shu-Wei | 2015
347
Cell permeable fluorescent colorimetric Schiff base chemoreceptor for detecting F in aqueous solvent
Chowdhury, Additi Roy / Ghosh, Pritam / Roy, Biswajit Gopal / Mukhopadhyay, Subhra Kanti / Murmu, Naresh Chandra / Banerjee, Priyabrata | 2015
356
Controllable synthesis of hierarchical assembled porous ZnO microspheres for acetone gas sensor
Ge, Meiying / Xuan, Tianmei / Yin, Guilin / Lu, Jing / He, Dannong | 2015
362
Theoretical evaluation on laser cooling of ZBLAN:Er3+ glass with in situ optical temperature sensing
Sui, Guozhu / Li, Xiangping / Cheng, Lihong / Sun, Jiashi / Zhang, Jinsu / Zhang, Xiangqing / Xia, Haiping / Hua, Ruinian / Chen, Baojiu | 2015
369
Optimisation of an electrochemical impedance spectroscopy aptasensor by exploiting quartz crystal microbalance with dissipation signals
Formisano, Nello / Jolly, Pawan / Bhalla, Nikhil / Cromhout, Mary / Flanagan, Shane P. / Fogel, Ronen / Limson, Janice L. / Estrela, Pedro | 2015
376
Selective colorimetric and ratiometric signaling of Cu2+ ions by thiosemicarbazone-appended 3-hydroxynaphthalimide
Park, Hyunji / Chang, Suk-Kyu | 2015
381
A new perylene bisimide-armed calix[4]-aza-crown as “turn on” fluorescent sensor for Hg2+ ion and its application to living cells
Erdemir, Serkan / Kocyigit, Ozcan / Karakurt, Serdar | 2015
389
Development of fluorescent probes for “On-Off” switching based detection of lectin–saccharide interactions
Suzuki, Yoshio / Kuno, Atsushi / Chiba, Yasunori | 2015
398
Gigantically enhanced NO sensing properties of WO3/SnO2 double layer sensors with Pd decoration
Li, Hua-Yao / Cai, Ze-Xing / Ding, Jun-Chao / Guo, Xin | 2015
406
Rapid detection methodology for inorganic mercury (Hg2+) in seafood samples using conjugated polymer (1,4-bis-(8-(4-phenylthiazole-2-thiol)-octyloxy)-benzene) (PPT) by colorimetric and fluorescence spectroscopy
Pavase, Tushar Ramesh / Lin, Hong / Shaikh, Qurat-ul-ain / Li, Zhenxing | 2015
414
A novel image-guided FT-IR sensor using chalcogenide glass optical fibers for the detection of combustion gases
Dai, Xiaobing / Liu, Xiangyan / Liu, Li / Zhu, Bin / Fang, Zheng | 2015
420
Rhodamine-derived highly sensitive and selective colorimetric and off–on optical chemosensors for Cr3+
Gupta, Vinod Kumar / Mergu, Naveen / Singh, Ashok Kumar | 2015
433
A novel fluorescent probe for adenosine 5′-triphosphate detection based on Zn2+-modulated l-cysteine capped CdTe quantum dots
Shi, Fanping / Li, Yan / Lin, Zihan / Ma, Dingxuan / Su, Xingguang | 2015
441
Dual-functional cubic cuprous oxide for non-enzymatic and oxygen-sensitive photoelectrochemical sensing of glucose
Li, Hongbo / Li, Jing / Chen, Daye / Qiu, Yanxia / Wang, Wei | 2015
448
Reagent-free flow-injection amperometric sensor for quantification and speciation of iron for bio-hydrometallurgical applications
Saavedra, Albert / Donati, Edgardo / Cortón, Eduardo | 2015
456
Carbon nanofiber screen printed electrode joined to a flow injection system for nimodipine sensing
Salgado-Figueroa, P. / Gutiérrez, C. / Squella, J.A. | 2015
463
A colorimetric and fluorescent probe for multiple transition metal ions (Cu2+, Zn2+ and Ni2+): Fast response and high selectivity
Chen, Chunrong / Men, Guangwen / Bu, Wenhuan / Liang, Chunshuang / Sun, Hongchen / Jiang, Shimei | 2015
472
Response of an electrodeless quartz crystal microbalance in gaseous phase and monitoring adsorption of iodine vapor on zeolitic-imidazolate framework-8 film
Kang, Qi / Zhu, Xilei / Ma, Xiaolong / Kong, Lingqiang / Xu, Weiting / Shen, Dazhong | 2015
481
Caspase-1 assay based on peptide and luminol labeled gold nanoparticle as chemiluminescence probe coupling magnetic separation technology
Wu, Yingchun / Nie, Feng | 2015
485
A simple impedance tester for determining the water content in organic solvents
Opekar, František / Tůma, Petr | 2015
491
Raman system for sensitive and selective identification of volatile organic compounds
Park, Kelly J. / Wu, Constance / Mercer-Smith, Alison R. / Dodson, Ryan A. / Moersch, Tyler L. / Koonath, Prakash / Pipino, Andrew C.R. / Lu, Hsiang-Wei / Yang, Yongwu / Sapirstein, Victor S. et al. | 2015
500
Competing surface reactions limiting the performance of ion-sensitive field-effect transistors
Stoop, Ralph L. / Wipf, Mathias / Müller, Steffen / Bedner, Kristine / Wright, Iain A. / Martin, Colin J. / Constable, Edwin C. / Fu, Wangyang / Tarasov, Alexey / Calame, Michel et al. | 2015
508
Bienzyme liquid-crystal-based cholesterol biosensor
Munir, Sundas / Khan, Mashooq / Park, Soo-Young | 2015
516
Graphitic carbon nitride nanosheets-enhanced chemiluminescence of luminol for sensitive detection of 2,4,6-trinitrotoluene
Yu, Haili / He, Yi / Li, Wenhao / Duan, Tao | 2015
522
A novel coplanar probe design for fast scanning of edema in human brain tissue via dielectric measurements
Reinecke, T. / Hagemeier, L. / Ahrens, S. / Doroschenko, Y. / Klintschar, M. / Zimmermann, S. | 2015
528
Optical humidity sensor using methylene blue immobilized on a hydrophilic polymer
Fernández-Ramos, M.D. / Ordóñez, Yadira F. / Capitán-Vallvey, L.F. / Vargas-Sansalvador, I.M. Pérez de / Ballesta-Claver, J. | 2015
534
Chemiresistive polyaniline-based gas sensors: A mini review
Fratoddi, Ilaria / Venditti, Iole / Cametti, Cesare / Russo, Maria Vittoria | 2015
549
Laser activated single-use micropumps
Kanakaris, G.P. / Fatsis-Kavalopoulos, N. / Alexopoulos, L.G. | 2015
557
Core–shell gold–silver nanoparticles based impedimetric immunosensor for cancer antigen CA125
Raghav, Ragini / Srivastava, Sudha | 2015
565
Electrochemical immunosensor for dengue virus serotypes based on 4-mercaptobenzoic acid modified gold nanoparticles on self-assembled cysteine monolayers
Luna, Débora M.N. / Avelino, Karen Y.P.S. / Cordeiro, Marli T. / Andrade, Cesar A.S. / Oliveira, Maria D.L. | 2015
573
Polyaniline–DNA based sensor for the detection of anthracycline drugs
Shamagsumova, Rezeda / Porfireva, Anna / Stepanova, Veronika / Osin, Yury / Evtugyn, Gennady / Hianik, Tibor | 2015
583
A wireless sensor powered by a flexible stack of membraneless enzymatic biofuel cells
Desmaële, Denis / Renaud, Louis / Tingry, Sophie | 2015
590
Strong effects of gallia on structure and selective responses of Ga2O3–In2O3 nanocomposite sensors to either ethanol, CO or CH4
Bagheri, Minoo / Khodadadi, Abbas Ali / Mahjoub, Ali Reza / Mortazavi, Yadollah | 2015
600
Sulfur-containing, triphenylamine-based red-emitting conjugated polymer/I assembly as turn-on optical probe for mercury(II) ion
Shi, Wei / Ma, Fudong / Xie, Zhengfeng | 2015
607
Identifying volatile organic compounds by determining their diffusion and surface adsorption parameters in microfluidic channels
Hossein-Babaei, Faramarz / Hooshyar Zare, Ali / Ghafarinia, Vahid / Erfantalab, Sobhan | 2015
614
Novel metal-organic frameworks-based hydrogen sulfide cataluminescence sensors
Wan, Xiangyu / Wu, Liqian / Zhang, Lichun / Song, Hongjie / Lv, Yi | 2015
622
A bifunctional sensor based on Au-Fe3O4 nanoparticle for the detection of Cd2+
Zhang, Yang / Zhao, Yu / Yang, Yan / Shen, Jinchao / Yang, Hong / Zhou, Zhiguo / Yang, Shiping | 2015
627
A novel sensor based on Ag-loaded zeolitic imidazolate framework-8 nanocrystals for efficient electrocatalytic oxidation and trace level detection of hydrazine
Samadi-Maybodi, Abdolraouf / Ghasemi, Shahram / Ghaffari-Rad, Hamid | 2015
634
Flexible and passive photo sensor based on perylene/graphene composite
Ali, Shawkat / Bae, Jinho / Lee, Chong Hyun / Choi, Kyung Hyun / Doh, Yang Hoi | 2015
641
Ab-initio study of interaction of some atmospheric gases (SO2, NH3, H2O, CO, CH4 and CO2) with polypyrrole (3PPy) gas sensor: DFT calculations
Rad, Ali Shokuhi / Nasimi, Nazanin / Jafari, Maryam / Shabestari, Dorsa Sadeghi / Gerami, Elahe | 2015
652
Microwave-assisted synthesis graphite-supported Pd nanoparticles for detection of nitrite
Yang, Jing-He / Yang, Haitang / Liu, Shanhu / Mao, Liqun | 2015
659
A ppb level turn-on fluorescence chemosensor for the detection of Zn2+
Jiang, Jian-Qiao / Sun, Chun-Lin / Shi, Zi-Fa / Xu, Zhu-Guo / Zhang, Hao-Li | 2015
665
Ultrasensitive electrochemical cancer cells sensor based on trimetallic dendritic AutPd nanoparticles for signal amplification on lab-on-paper device
Ge, S. / Zhang, Y. / Zhang, L. / Liang, L. / Liu, H. / Yan, M. / Huang, J. / Yu, J. | 2015
665
Ultrasensitive electrochemical cancer cells sensor based on trimetallic dendritic Au@PtPd nanoparticles for signal amplification on lab-on-paper device
Ge, Shenguang / Zhang, Yan / Zhang, Lina / Liang, Linlin / Liu, Haiyun / Yan, Mei / Huang, Jiadong / Yu, Jinghua | 2015
673
Thiol-capped gold nanoparticles: Influence of capping amount on electrochemical behavior and potential application as voltammetric sensor for diltiazem
Gevaerd, Ava / Caetano, Fabio R. / Oliveira, Paulo R. / Zarbin, Aldo J.G. / Bergamini, Márcio F. / Marcolino-Junior, Luiz H. | 2015
679
A colorimetric aptasensor for chloramphenicol in fish based on double-stranded DNA antibody labeled enzyme-linked polymer nanotracers for signal amplification
Miao, Yangbao / Gan, Ning / Li, Tianhua / Zhang, Huairong / Cao, Yuting / Jiang, Qianli | 2015
688
Artificial enzyme-based catalytic sensor for the electrochemical detection of 5-hydroxyindole-3-acetic acid tumor marker in urine
Antuña-Jiménez, Daniel / Blanco-López, Maria Carmen / Miranda-Ordieres, Arturo José / Lobo-Castañón, María Jesús | 2015
695
Iron oxide nanorods array in electrochemical detection of H2O2
Lin, Chia-Yu / Chang, Chia-Ting | 2015
705
Versatile synthesis of ZnO nanowires for quantitative optical sensing of molecular biorecognition
Politi, Jane / Rea, Ilaria / Dardano, Principia / De Stefano, Luca / Gioffrè, Mariano | 2015
712
Bismuth doped carbon xerogel nanocomposite incorporated in chitosan matrix for ultrasensitive voltammetric detection of Pb(II) and Cd(II)
Fort, Carmen I. / Cotet, Liviu C. / Vulpoi, Adriana / Turdean, Graziella L. / Danciu, Virginia / Baia, Lucian / Popescu, Ionel C. | 2015
720
A fluorescent probe for alkaline phosphatase via excited state intramolecular proton transfer
Hu, Qinghua / Zeng, Fang / Yu, Changmin / Wu, Shuizhu | 2015
727
A highly sensitive and reductant-resistant fluorescent chemodosimeter for the rapid detection of nitroxyl
Liu, Caiyun / Cao, Zimin / Wang, Zihao / Jia, Pan / Liu, Jin / Wang, Zuokai / Han, Bingjun / Huang, Xin / Li, Xin / Zhu, Baocun et al. | 2015
734
Gold microtubes assembling architecture for an impedimetric glucose biosensing system
Bianchini, C. / Zane, D. / Curulli, A. | 2015
743
A field-compatible technique using an electrochemical sensing microbundle for real-time and simultaneous in vivo measurement of hydrogen peroxide, nitric oxide, and pH under drought stress
Ren, Qiong-Qiong / Huang, Xiao-Rong / Liu, Guo-Chang / Ou-Yang, Jun / Li, Mao-Teng / Chen, Hong / Zhao, Yuan-Di / Chen, Wei | 2015
749
Flower-like Fe2O3@MoS2 nanocomposite decorated glassy carbon electrode for the determination of nitrite
Wang, Honggui / Chen, Peng / Wen, Fangfang / Zhu, Ying / Zhang, Ya | 2015
749
Flower-like Fe2O3(male)oS2 nanocomposite decorated glassy carbon electrode for the determination of nitrite
Wang, H. / Chen, P. / Wen, F. / Zhu, Y. / Zhang, Y. | 2015
755
Dielectrophoretic assembly of Pt nanoparticle-reduced graphene oxide nanohybrid for highly-sensitive multiple gas sensor
Wang, Jianwei / Rathi, Servin / Singh, Budhi / Lee, Inyeal / Maeng, Sunglyul / Joh, Han-Ik / Kim, Gil-Ho | 2015
762
A small molecular fluorescent sensor functionalized silica microsphere for detection and removal of mercury, cadmium, and lead ions in aqueous solutions
Ding, Yu / Zhu, Weiping / Xu, Yufang / Qian, Xuhong | 2015
772
Colorimetric detection of chromium(III) using O-phospho-l-serine dithiocarbamic acid functionalized gold nanoparticles
Lo, Shu-Hua / Wu, Ming-Chun / Venkatesan, Parthiban / Wu, Shu-Pao | 2015
779
A luminescent Terbium-Succinate MOF thin film fabricated by electrodeposition for sensing of Cu2+ in aqueous environment
Wang, Zhongheng / Liu, Huiping / Wang, Shuoyu / Rao, Zilong / Yang, Yangyi | 2015
788
Highly selective detection of cyanide by 2-hydroxyphenylsalicylimine of latent fluorescence through the cyanide-catalyzed imine-to-oxazole transformation
Yoo, Mijin / Park, Seokan / Kim, Hae-Jo | 2015
794
Reusable SERS active substrates for ultrasensitive molecular detection
Gill, Hardeep Singh / Thota, Sammaiah / Li, Lian / Ren, Haizhou / Mosurkal, Ravi / Kumar, Jayant | 2015
799
Surface wetting of superhydrophobic aluminum oxide nanostructures investigated using the fiber-optic spectrometer and quartz crystal microbalance
Lee, Moonchan / Lee, Sanghee / Yim, Changyong / Jeon, Sangmin | 2015
805
The use of dihexadecylphosphate in sensing and biosensing
Janegitz, Bruno C. / Baccarin, Marina / Raymundo-Pereira, Paulo A. / dos Santos, Fabrício A. / Oliveira, Geiser G. / Machado, Sergio A.S. / Lanza, Marcos R.V. / Fatibello-Filho, Orlando / Zucolotto, Valtencir | 2015
814
Enhancing photoresponse of ionic liquid–ZnO composite: Molecular docking study
Thanikachalam, V. / Arunpandiyan, A. / Karunakaran, C. / Jayabharathi, J. | 2015
822
A off–on green fluorescent chemosensor for cyanide based on a hybrid coumarin–hemicyanine dye and its bioimaging
Xiong, Kangming / Huo, Fangjun / Yin, Caixia / Yang, Yutao / Chao, Jianbin / Zhang, Yongbin / Xu, Ming | 2015
829
Fabrication of porous anodic aluminium oxide layers on paper for humidity sensors
Balde, Mamadou / Vena, Arnaud / Sorli, Brice | 2015
840
Tailoring selectivity of sprayed carbon nanotube sensors (CNT) towards volatile organic compounds (VOC) with surfactants
Chatterjee, S. / Castro, M. / Feller, J.F. | 2015
850
Simple and sensitive colorimetric sensing of Cd2+ ion using chitosan dithiocarbamate functionalized gold nanoparticles as a probe
Mehta, Vaibhavkumar N. / Basu, Hirakendu / Singhal, Rakesh Kumar / Kailasa, Suresh Kumar | 2015
859
A micro IrOx potentiometric sensor for direct determination of organophosphate pesticides
Wang, Jin / Yokokawa, Masatoshi / Satake, Takaaki / Suzuki, Hiroaki | 2015
864
N-methyl isatin nanoparticles as a novel probe for selective detection of Cd2+ ion in aqueous medium based on chelation enhanced fluorescence and application to environmental sample
Mahajan, Prasad G. / Bhopate, Dhanaji P. / Kolekar, Govind B. / Patil, Shivajirao R. | 2015
873
Surface-relief-gratings based on molecularly imprinted polymer for 2,4-dichlorophenoxyacetic acid detection
Wang, Xiaoqi / Liu, Xiyang / Wang, Xiaogong | 2015
880
A dual usage smart sorbent/recognition element based on nanostructured conducting molecularly imprinted polypyrrole for simultaneous potential-induced nanoextraction/determination of ibuprofen in biomedical samples by quartz crystal microbalance sensor
Eslami, Mohammad Reza / Alizadeh, Naader | 2015
888
Nanoporous cobalt oxide nanowires for non-enzymatic electrochemical glucose detection
Kang, Luqi / He, Daiping / Bie, Lili / Jiang, Ping | 2015
895
Detection of bacterial metabolites for the discrimination of bacteria utilizing gold nanoparticle chemiresistor sensors
Webster, Melissa S. / Cooper, James S. / Chow, Edith / Hubble, Lee J. / Sosa-Pintos, Andrea / Wieczorek, Lech / Raguse, Burkhard | 2015
903
Fiber optic manganese ions sensor using SPR and nanocomposite of ZnO–polypyrrole
Tabassum, Rana / Gupta, Banshi D. | 2015

Similar titles