Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering (Unknown language)

In: H2O   ;  44 ,  17  ;  15-17  ;  2011
 • ISSN:
 • Article (Journal)  /  Print

How to get this document?

 • Title:
  Natuurvriendelijke oevers krijgen meer waarde met standplaatsbenadering
 • Author / Creator:
 • Published in:
  H2O ; 44 ; 17 ; 15-17
 • Publisher:
  H2O ABONNEMENTEN ADMINISTRATIE
 • Year of publication:
  2011
 • Size:
  3 pages
 • ISSN:
 • Type of media:
  Article (Journal)
 • Type of material:
  Print
 • Language:
  Unknown language
 • Classification:
  DDC:    627
 • Source:
 • Export:

Table of contents – Volume 44, Issue 17

Show all volumes and issues

The tables of contents are generated automatically and are based on the data records of the individual contributions available in the index of the TIB portal. The display of the Tables of Contents may therefore be incomplete.

1
Milieurendement en milieubelasting
| 1995
2
Bepaling van de intreeweerstand van de Lek en de verticale weerstanden van de uiterwaarden en polders nabij Langerak (Alblasserwaard)
Timmerman, P.H.A. / Hemker, C.J. | 1993
2
Integraal waterbeheer Vlieland: werken aan eilandeigen oplossingen
Rus, J.S. | 1997
2
Validatie van modellen die het gedrag van milieuvreemde stoffen in rwzi's voorspellen
Temmink, H. | 1996
2
Afbraak van PAK's en PCB's door micro-organismen in een waterbodem. Een experiment in situ
Drossaert, W.M.E. / Smits, A.J.M. | 1994
2
Bereiding van drink- en industriewater met microen ultrafiltratie
Nederlof, Maarten / Dillen, Minou van | 1998
2
Vereenvoudigd model voor de beschrijving van de werking van nano- en hyperfiltratie-installaties
Hofman, J.A.M.H. | 1995
2
Bepailing van de intreeweerstand van de Lek en de verticale weerstanden van de uiterwaarden en polders nabij Langerak (Alblasserwaard)
Timmerman, P. H. A. / Hemker, C. J. | 1993
3
Tip voor de formateur
| 1998
3
Risico-inventarisatie legionella belangrijker dan het halen van normen
| 2001
3
Innovation by co-operation
Brinkhorst, Laurens Jan | 2005
3
Postume huldeblijk voor Sjoerd Klapwijk
| 1998
3
Water op de markt
| 1998
3
Zware bevalling, maar wat een prachtig kind!
| 1998
3
Innovations in waste water purification
de Vries, J.M. | 2001
3
Waterschap en gemeente Zwolle bouwen samen rwzi
| 1999
4
'RIONED zeer deskundig, maar meer stellingname nodig'
| 2007
4
Wat levert 6,7 miljard euro voor de aanpak van wateroverlast op?
Kragt, Frits / Gaalen, Frank van | 2007
4
Lets minder bezoekers op Aquatech
| 2008
4
Maatregelen ter voorkoming blauwalgen werken onvoldoende
Kardinaal, Edwin / Haan, Martin de / Ruiter, Hans | 2008
4
De puurwaterfabriek in Emmen: rioolwater gezuiverd tot ultrapuur water
| 2010
4
Europese samenwerking in wateronderzoek levert resultaten op
| 2010
4
Deltacommissie blijft achter regerings-commissaris staan
| 2009
4
Boodschap aan deelnemers klimaattop Kopenhagen
Jacobs, Eilard / Trietsch, Eelco / Bonte, Matthijs / Schulting, Frans / Zantkuijl, Nicole / Oosterhuis, Matthijs | 2009
4
Toepassing MBR-technologie toe aan volgende stap
Roest, H.van der / Roeleveld, P. | 2001
4
Tilburg wil riool verhuren aan Amerikanen
| 2001
4
WG, WMO en Nuon Water gaan fuseren
| 2001
4
Koper en zink geen risicofáctor in oppervlaktewater
| 2007
4
Proef met afbraak slib op rwzi Land van Cuijk
Roorda, Jelle / Luning, Luchien / Claessen, Victor | 2004
4
Record aantal bezoekers Vakantiecursus 2010
Verliefde, Arne / van Dijk, Hans / Pothof, Ivo | 2010
4
Nabeschouwing Aquatech 2002
| 2002
4
WRK gaat op in GWA en PWN
Gast, Maarten | 2002
4
Verslag VWN-jubileummanifestatie. Minister Pronk: "Watersector in private handen zonder meer ongewenst
| 1999
4
Voorstel voor andere opzet bedrijfsplan waterleidingbedrijven
| 1999
4
Tweede benchmark geeft wederom positief beeld waterbedrijven
| 2001
4
NVA-H2O-jaarprijs 2000 gaat naar auteurs van 'Het ecolint na vijfjaar'
| 2001
4
Gelderland stelt unieke holding-structuur voor. Provincie weigert aandelen WG te verkopen aan Nuon
| 2001
4
Vakantiecursussen Drinkwater en Riolering-Afvalwaterbehandeling: Nederland speelt slechts marginale rol op internationale watermarkt
| 2001
4
Voedsel en economie centraal tijdens World Water Week in Stockholm
van der Valk, Michael | 2012
4
Nieuw Bestuursakkoord Water zet in op doelmatiger waterbeheer
| 2011
4
Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater
van der Aa, Monique / Dijkman, Ellen / Emke, Erik / Bijlsma, Robert / van de Ven, Bianca / Helmus, Rick / de Voogt, Pim / Fernández, Felix | 2011
4
Aquatech 2011 onderdeel van International Water Week*
| 2011
4
De drinkwatervoorziening in 2040
Wuijts, Susanne / Verweij, Wilco / de Roda Husman, Ana Maria / Büscher, Chris | 2011
4
Publieke waterketenbedrijven voor drinkwater, zuivering en riolering?
| 2004
4
Vitens en Hydron willen fuseren
| 2005
4
Efficient watergebruik houdt industrie volop bezig
Tuijn, Jac van | 1999
4
Vrouwen vormen (nog steeds) een minderheid in de waterwereld
| 2000
4
Unieke overeenkomst rond het cree͏̈ren van waterberging
| 2001
4
PKB Ruimte voor de Rivier kan 727 miljoen euro goedkoper
| 2005
4
Cree͏̈ren van meer ruimte voor water komt wellicht onvoldoende van de grond
Franken, Ron / Kragt, Frits / Kuiper, Rienk | 2004
4
Luteijn niet onder de indruk van kritiek op noodoverloopgebieden
| 2003
4
Drinkwatersector wil in buitenland geen risico's lopen
| 2005
4
Drinkwaterbedrijven bundelen krachten bij opsporen nieuwe ongewenste stoffen
Hummelen, Anne Mathilde / Hulsman, Adriana | 2003
4
Monitoren van metalen in drinkwater: Welke aanpak kiest Nederland?
Slaats, Nellie | 2003
4
Minister Dekker: "We spelen niet met veiligheid"
| 2006
4
Neerslag bestrijdingsmiddelen tot op grote afstand riskant
| 2004
4
Hollands Noorderkwartier onderzoekt alternatief Markermeerdijk
| 2010
4
Regelgeving voor afvalwater per 1 juli compleet
Stobbelaar, George | 2011
4
Aanpak overmatige begroeiing uiterwaarden
| 2011
4
Waterkring: 'Water is meer dan geld alleen'
| 1998
4
VROM begint onderzoek naar bedrijfsplan waterleidingbedrijven
| 1998
4
Discussie over liberalisering waterleidingsector niet van tafel
| 1998
4
'Internationaliseren goed voor experts, bedrijven en de Nederlandse watersector'
| 2006
4
WNWB biedt opnieuw legionella-onderzoek aan
| 1999
4
E�ficicent watergebruik houdt industrie volop bezig
Van Tuijn, J. | 1999
4
Pleidooi voor gebruik IBA klasse 3 voor kwetsbare gebieden
| 2000
4
Waterdruk op het provinciehuis
Tiebosch, Twan / Clewits, Marcel | 2001
4
Toevoeging monochlooramine aan drinkwater niet aan de orde
| 2000
4
SHARON-installatie in Rotterdam is een succes
| 2000
4
Waterproductiebedrijf Heel gaat cruciale rol spelen in zuidoost-Nederland
van der Willigen, F. / Koks, G. / Timmer, J. | 2002
4
Waterschappen sluiten afvalwaterakkoord met Emmen
Meer, Adelbert van der / Luttmer, Wiely / Vos, Jan / Kooistra, Jelmer | 2004
4
Aantal slachtoffers door Legionella zal in toekomst niet toenemen
| 2004
4
Belangrijke praktijkkennis over nevengeulen beschikbaar
| 2005
4
Evaluatie RIVM: vervuiling door mest blijft te hoog
| 2004
4
Toetsing van de NBW-werknormen gereed: grote regionale verschillen
| 2006
4
Sfeer verandert bij uitvoering KRW-maatregelen
| 2006
4
Meer gegevens maken dijken (nog) niet sterker
| 2011
4
Dijkdoorbraak zet drinkwatersector aan tot aanpak potentieel risicovolle situaties
Timmer, H. / Gielens, S. | 2010
4
Derde Toetsronde: toestand meeste waterkeringen nu bekend
| 2011
4
Nieuwe normen op komst voor drinkwatervoorziening
| 1998
4
Stedelijk waterbeheer: stap van concept naar praktijk blijft struikelblok
| 2005
4
Harnaschpolder officieel in gebruik genomen
| 2007
4
Volop discussie over gevolgen klimaatontwikkeling
| 2008
4
Watertoets in de knel door invoering nieuwe Wro
| 2008
4
BRANDWEER NEEMT AFSCHEID VAN DE KRAAN
| 2013
4
De onschatbare waarde van ervaring
Acampo, Ronald / Jansen, Jack | 2012
4
Kroonprins wil water langer vasthouden tegen verdroging
| 1998
4
Weer problemen met diuron
| 1998
4
Protest milieubeweging tegen Lozingenbesluit Open Teelt
| 1998
4
Besparing door samenwerking in de waterketen beperkt
| 2002
4
Toekomstverkenningen voor de waterleiding-bedrijfstak
| 2002
4
Tarieftoezicht waterleidingbedrijven naar rijksoverheid
| 2002
4
TAW: hydraulische randvoorwaarden 2001 onderschatten werkelijkheid
| 2002
4
RIONED-dag 2005: Van Geel wil dat grote bedrijven regenwater gaan afkoppelen
| 2005
4
Veel maatregelen in deelstroomgebiedsvisies niet uitgewerkt
| 2005
4
Kiwa Certificatie en Keuringen verkocht aan ABN AMRO
| 2006
4
VROM weerlegt argumenten voor privatisering
| 2001
4
'Vergeten' stoffen in Nederlands oppervlaktewater
Berbee, Rob | 2001
4
Fusie waterbedrijven Gelderland en Overijssel dichterbij
| 2001
4
VEWIN eist aandacht voor geneesmiddelen in oppervlaktewater
| 2003
4
USBF alternatief voor nabezinking
van der Pluijm, J. / Schepman, H. / Duin, J. / Bergen, A. B.-V. | 2003
4
Wereldprimeur voor PWN met nieuwe zuivering pompstation Andijk
Vinke, G. | 2004
4
"Retentic in Duitsland heeft voor Nederland geen effect"
| 2004
4
MBR nog geen verantwoord alternatief voor communale zuivering
Ellermeijer, Rob / Maas, Jeroen | 2004
4
Volgen van de zeespiegelstijging beste optie voor Ijsselmeer
| 2000
4
Rampenplannen alleen niet voldoende
| 2006
4
Meerderheid bevolking tegen privatisering waterleidingsector
| 2000
4
Verklaring van Den Haag' bevat weinig concreets
| 2000
4
Aquilex grootste waterleidingbedrijf in Nederland
Vissers, Tosca | 1999
4
RIVM: behalen streefdoel KRW voor drinkwaterbronnen nog onzeker
Wuijts, S. / Zijp, M. / Reijnders, H. | 2009
4
Gebiedsdossiers voor kwetsbare drinkwaterwinningen in Overijssel
Heggeler, M.t. / Groenhof, B. / van den Brink, C. / van Essen, J. | 2010
4
Herinneringen aan 2010
| 2010
4
Meer wateroverlast in Achterhoek door ecologisch maaibeheer
| 2011
4
Zwarte lijst van woekerende exotische waterplanten
Zonderwijk, M. | 2008
4
Harnaschpolder gaat officieel draaien
Beerda, Edo | 2007
4
Nieuwe visie van kabinet op waterbeleid
| 2007
4
Kwik, cadmium en PCB's blijven voor problemen zorgen
| 1998
4
'Tarief kleinverbruikers komt onder druk te staan'
Delemarre, Vincent | 1999
4
Waterleidingbedrijven blijven in overheidshanden
| 1999
4
Gemeenten moeten afkoppelen verplicht gaan stellen'
| 2009
4
Benchmarkstudie VEWIN geeft positief beeld. Eficieency kan wel beter
| 1999
4
Verdeling Rijnwater bij Pannerdensche Kop ter discussie
| 2007
4
Perspectief voor ruimtelijke ordening Randstad op lange termijn
| 2008
4
Verkiezingsprogramma's over vermesting en natuur
| 1998
4
21e editie van Aquatech opnieuw succesvol
| 2006
4
Nederlandse problemen met KRW niet uniek in Europa
| 2006
4
Water als leidraad voor inrichting van Nederland
| 1998
4
Water: crisis of nieuwe economie?
Verliefde, A. / Spekkers, M. / Kooijman, G. / Rietveld, L. / van Lier, J. | 2011
4
Zorgen over waterkwaliteit door EU-beleid voor toelating gewasbeschermingsmiddelen
| 2011
4
"Retentie in Duitslaiid heeft voor Nederland geen effect"
| 2004
4
WATERFABRIEK EMMEN - Waterfabriek WMD midden in uitbreiding Noorder Dierenpark
| 2002
4
'Nederlandse waterexport in vijf jaar verdubbelen'
| 2006
4
Complimenten voor de nieuwe Waterwet
| 2005
4
Rioolrechten verdubbelen komend decennium opnieuw
| 2005
4
Nieuwe Europese Grondwaterrichtlijn wordt streng
| 2005
4
Ree͏̈le prijs van drinkwater licht gedaald
Geudens, Peter / Elsemulder, Arjen | 2005
4
Visies op het komende millennium - Voorspellingen doen is riskant
| 1999
4
RIVM zoekt naar E. coli 0157 in zelfstandige waterwinningen
Schets, Ciska / Roda Husman, Ana Maria de / Versteegh, Ans | 2002
4
Schade door verdroging: 575 miljoen euro in een gemiddeld jaar
| 2003
4
Interview Enne de Boer: "Zelfs zonder te zoeken stuitte ik op ongelooflijke slordigheden in rapportage commissie Luteijn"
Hoogesteger, Marjon | 2003
4
Waterschappen willen strategischer gaan werken
| 2003
4
TWM-directeur Stok op non-actiefagesteld
| 2003
4
Aquatech 98 gaat voort op ingeslagen weg
| 1998
4
Expo '98 Lissabon in teken van oceanen
| 1998
4
Gedeputeerde Staten onderzoekt vorming waterketenbedrijf met PWN
| 2007
4
Hamaschpolder officieel in gebruik genomen
| 2007
4
Nog veel potentie in klassieke zuiveringsmethoden
| 2007
4
Versterken dijken met baggerspecie bespaart honderden miljoenen
| 2009
4
Evaluatie druktest Evides: lekken door samenloop van omstandigheden
| 2009
4
Overstorten blijven een probleem in de rioleringswereid
| 2000
4
Uitvoering integraal waterbeleid op gang
| 1999
4
Tevredenheid over Aquatech 2000
| 2000
4
CPB: "Waterberging op landbouwgrond economisch verantwoord"
| 2000
4
Stichting Natuur en Milieu: CTB sjoemelt met toelatingsnormen
| 2002
4
Politiek debat: hoge verwachtingen van provincies en gemeenten
| 2002
4
Nieuw convenant verdrogingsbestrijding in Utrecht
| 2008
4
Kosten en baten van de Kaderrichtlijn Water
Ligtvoet, Willem / Beugelink, Guus / Franken, Ron | 2008
4
Water en de nieuwe Tweede Kamer
| 2010
4
Watersector moet nu personeel werven
Visee, Hetty / de Buijzer, Edwin | 2009
4
DELTAPLAN: BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDERS
| 2014
4
JAKARTA: ALLEEN GRATIS ADVIES OF OOK BETAALD WERK?
| 2014
4
Oasen: invloed leidingnet op kwaliteit drink-water onderschat
Mense, Peter | 2010
4
Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor het verminderen van overstromingsrisico's
Veldkamp, Ted / Ward, Philip | 2010
4
Officiële opening eerste huishoudelijke Nereda-zuiveringsinstallatie
van der Roest, Helle / Leenen, Jacques / Verwolf, Gert | 2012
4
Water in de stad risico voor de volksgezondheid?
Groenhuijzen, Peter / Grond, Vincent / Reijniers, Marjolein | 2009
4
BLAUWALGEN: VALT DE STRIJD OOIT TE WINNEN?
| 2013
4
Energiewinning uit slibvergisting op grote schaal
Coenen, Har / de Man, Ad | 2011
4
Reacties op het advies van de Deltacommissie
| 2008
4
Water en ruimtelijke ontwikkeling in Nederland: de diagnose
| 2009
4
``Bossen zuiveren geen water''
| 2008
4
WAT BETEKENEN KNMI-MODELLEN VOOR WATERSECTOR?
| 2014
4
Gemeenten boeken voortgang in aanpak wateroverlast
van der Meide, L. | 2006
4
Verkiezingsprogramma's maken waterbeleid niet helder
| 2012
4
Rioolrecht kan 10 tot 15 procent omlaag
| 2000
4
Het eindadvies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw: Water herneemt zijn ruimte
| 2000
4
Zes toekomstscenario's voor Gemeentewaterleidingen Amsterdam
| 2000
4
Voorspellingen doen is riskant
| 1999
4
WML investeert in unieke combinatie oppervlakteen grondwater
van Dijk, J. | 2002
4
Mineraalwater voldoet niet altijd aan drinkwaternormen
| 2001
4
Geen financieel water-spoor in Groningen
Travaille, A. | 2001
4
Milieueffecten van onkruidbestrijding op verhardingen
de Rooy, M. / Saft, R. | 2002
4
Bestuur wil verdieping in KVWN
| 2002
4
Decembernota: KRW-implementatie op schema
| 2006
4
RIONED-dag 2006: inhoudelijke kennis moet weer belangrijk worden
| 2006
4
Betere waterkwaliteit zorgt voor terugkeer vissen
| 2007
4
Duurzaam beschermen grondwater vereist meer inzet en sturing
Brink, Cors van de / Buitenkamp, Martha | 2007
4
Economische schade na overstromingen wordt onderschat
Evenhuis, Emil / Morselt, Teun / Bernardini, Patrizia / Jonkman, Bas | 2007
4
Meer problemen met bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
| 1999
4
De Berliner Wasserbetriebe staan in de etalage
| 1998
4
Uitbreiding gemalen en onderzoek naar waterbeheer in de 21 eeuw
| 1999
4
Waterschap Rijn en IJssel introduceert Waterkansenkaart
| 1998
4
Leidingmateriaal beinvloedt waterkwaliteit nauwelijks
| 1999
4
Nederlandse watersector bundelt krachten om sanitatiedoelen te halen
| 2007
4
UniversiteitTwente wil plaats op de waterkaart
| 2007
4
Nieuwe impuls Nederlands beschermings-beleid drinkwaterbronnen door KRW
Wuijts, S. / Cramer, W. / van Rijswick, M. | 2008
4
TWM-directeur Stok op non-actief gesteld
| 2003
4
Aan waterberging kan veel worden verdiend
| 2004
4
Winnaar NVA/H~2O-prijs 2003
| 2004
4
Verbod op ongezuiverde lozingen per 1-1-2005 blijft overeind
| 2004
4
Basisinspanning en/ of waterkwaliteitsspoor
| 2003
4
Actieprogramma Nitraat
| 1998
4
RIONED-directeur De Beaufort: "Andere rekenwijze rioleringstelsel op komst"
| 1998
4
Harnaschpolder stinkt
| 2007
4
Waterschappen pleiten voor heldere verantwoordelijkheid
| 1998
4
Levering huishoudwater aan Stadshagen niet rendabel
| 1998
4
Reacties op kritiek op dividenduitkering waterbedrijven
| 2006
4
Terugwinnen fosfaatkunstmest uit zuiveringsslib verlaagt kosten van slibverwerking
Veltman, Alex / de Danschutter, Jacqueline / Uijterlinde, Cora | 2010
4
Financiering Wetsus niet vanzelfsprekend meer
| 2011
4
Nog veel vragen over effecten watertekort en WB21-maatregelen
Berg, Gerard van den / Bernhardi, Lilian / Zwolsman, Gerdjan / Jeuken, Ad | 2005
4
Invoering één waterketentarief leidt tot verdeeldheid
| 2004
4
"Waterschappen moeten zich meer met Europa bemoeien"
| 2001
4
Herbezinning op zoetwatervoorziening west- Nederland
| 2003
4
Kabinet kiest voor inzet noodoverloopgebieden
| 2004
4
Rol partners in waterketen blijft heikel onderwerp
| 2002
4
Gaasterlân-Sleat voldoet aan zuiveringsnorm voor 2005
| 2001
4
Verslag Vakantiecursus Drinkwatervoorziening en Riolering en Afvalwatervoorziening. Back to basics: gezondheid en waterkwaliteit
| 2002
4
Trideau kan rioleringsbeheer van gemeenten overnemen
| 2000
4
Benchmarkstudie VEWIN geeft positief beeld. Efficie͏̈ncy kan wel beter.
| 1999
4
"Water moet in publieke handen blijven"
| 2000
4
Nederland is net op tijd klaar met implementatie EG-drinkwaterrichtlijn
| 2000
4
Bewustwording bij burger rode draad op RIONED-congres
| 2009
4
Getouwtrek rond het rioolbeheer
| 2010
4
Regeerakkoord: duidelijke plannen, onduidelijke gevolgen
| 2010
4
Waterschappen klaar voor de 'Waterharmonica'
van der Boomen, Rob / Uijterlinde, Cora / Foekema, Edwin | 2012
4
"KRW biedt geen mogelijkheid tot uitstel in Natura 2000-gebieden"
| 2008
4
Europoort en Delta willen samen verder
| 2003
4
Derde Wereld Water Forum in teken van uitvoering afspraken in 'Den Haag'
| 2003
4
Ieder huis zijn eigen sprinkler?
Vreeburg, J. | 2003
4
Afvalwatersector trekt veel belangstelling tijdens Vakantiecursus
| 2009
4
Marktkansen voor de watersector in Roemenie͏̈
Velde, Raphae͏̈l van der / Kuiken, Attie | 2007
4
Nederlands water goedkoper
| 1998
4
Nog steeds effecten van insecticiden in het oppervlaktewater van Delfland
Geldof, Govert / Versteeg, Eric / Valkman, Roel | 2010
4
Samenwerken in de (afval)waterketen geen gelopen weg
| 2011
4
Waterwonen nog steeds in beginstadium
| 2010
4
Overgrote deel bevolking lijkt posifief over 'Ruimte voor de Rivier'
Jacobs, Maarten / Kuijer, Guido | 2007
4
Resultaten van eerste landelijke evaluatie van de watertoets
Dijk, Judith van / Ark, Ronald van | 2006
4
Aguatech Amsterdam 2008: de zoektocht naar schoon water
| 2008
4
Traditionele jaaropening watersector: water zonder grenzen
Rietveld, L. / Flamink, C. / van Dijk, J. | 2004
4
Waterfabriek WMD midden in uitbreiding Noorder Dierenpark
| 2002
4
Kans op hormoonverstoring waterleven in regionale wateren het grootst
| 2002
4
Landelijk onderzoek capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen
| 2003
4
NVA/H~2O-jaarprijs 2002 naar vierluik over waterbeheer in Wallonie
| 2003
4
Nieuwjaarscongres van de watersector: `Innoveren en ondernemen onlosmakelijk verbonden'
Worm, I. / Geilvoet, S. / Rietveld, L. | 2006
4
Schmitz: nadenken over Europese opslag op M3-prijs van drinkwater
| 2005
4
Nieuw overleg over verlegging Waalbocht bij Nijmegen
| 2001
4
Vlaanderen gaat akkoord met verdieping Schelde tot 12,80 meter
| 2001
4
Nijpels kapittelt Pronk
| 2000
4
TAW: doelmatiger investeren in waterkeringen
| 2000
4
Mogelijkheden voor waterberging in kaart gebracht
| 2000
4
14e RIONED-dag: Gemeenten moeten gaan samenwerken met waterschappen
| 2001
4
Veiligheid voorop bij investeringen in watersector
| 2010
4
Doelen, beleidskaders en vergunningverlening waterkwaliteit na de KRW
de Bruin, E. / Lemkes, J. | 2009
4
Waterwonen maakt het water meer waard
de Boer, Steven | 2011
4
Nieuwe opzet Aquatech en IWW bevalt goed
| 2011
4
Trenddag Nederlandse drinkwatersector: handvatten voor actie rond uitdagingen voor de toekomst
| 2007
4
Grootschalig onderzoek naar hergebruik effluent
| 1999
4
Rijke historie van VWN injubileumboek 'Sterk Water'
| 1999
4
Waterschappen gaan elkaars prestatie vergelijken
| 1999
4
Samenwerking in de waterketen bespaart zeker 1 a 2% van de totale kosten
Hermans, P. / van der Eem, H. | 2006
4
Voet aan de grond in China
Bakker, A. | 2010
4
Hoogste punt eerste Nereda-installatie bereikt
| 2010
4
Klimaatadaptatie centraal bij Nederlandse inzet op Wereld Water Forum
| 2009
4
Afvalwaterzuiveraar gaat energie benutten
| 2009
4
Noord-Brabant sluit twee waterconvenanten
| 1998
4
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening: Water slechts één van de ordenende principes
| 2001
4
Fusie tussen WOB, WML en Waterbedrijf Gelderland nog niet rond
| 1999
4
WOB en WNWB gaan op in Brabant Water
| 2001
4
World Water Week Stockholm: investeer in groen in steden
van der Valk, Michael | 2011
4
Rwzi Horstermeer verwijdert stikstof, fosfaat én microverontreinigingen met 1-Stepfilter
| 2012
4
Gevolgen regeerakkoord voor de watersector
| 2012
4
Doelen Kaderrichtlij n Water worden pas in 2027 bereikt
| 2004
4
Geen noodoverloopgebieden, wel meer ruimte voor de rivier
| 2005
4
BOEREN EN BURGERS DOEN WATERBEHEER ZELF
| 2013
4
ENERGIEAKKOORD GEEFT IMPULS AAN WATER-ELEKTRICITEIT
| 2014
4
Discussie over nieuwe positie Kiwa onderzoek en Advies
| 2001
4
Waterschappen kunnen proceswater niet missen
| 2003
4
MTBE bedreigt de smaak van water
Bannink, André / Morgenstern, Pepijn / Versteegh, Ans | 2002
4
Invloed rwzi's niet relevant genoeg om KRW-eisen te halen?
| 2006
4
Keramische membranen voor drinkwaterproductie
Heijman, Bas | 2004
4
Wereidprimeur voor PWN met nieuwe zuivering pompstation Andijk
vinke, Geert | 2004
4
Nabeschouwing Aquatech 2004
| 2004
4
Waterketen op koers?!
| 2004
4
Nog steeds ongezuiverde lozingen in het buitengebied
| 2005
4
Polders in rivierengebied vrijhouden voor hoogwater
| 2000
4
Prof. J. van Dijk: "WML investeert in unieke combinatie oppervlakteen grondwater"
| 2002
4
Water goed voor politiek imago
Bosma, Remco / Wissink, Wilfried / Werf, René van der | 2002
4
Naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblemen
Brevé, Niels / Buijse, Tom / Kroes, Martin / Vriese, Tim / Wanningen, Herman | 2008
4
Nieuwste resultaten nageschakelde zuiveringstechnieken
van Nieuwenhuijzen, Arjen / den Elzen, Jeffrey / Uijterlinde, Cora / Mulder, Jan Willem | 2008
4
Vakantiecursus 2005: van medicijnen wordt water niet beter
Helm, A.van der / Schilperoort, R. | 2005
4
Regenwater slechts licht vervuild
| 2008
4
Klimaatadaptie (nog) een brug te ver in Istanbul
| 2009
4
Groenblauwe netwerken maken de stad klaar voor de toekomst
Talsma, Michelle / van Weeren, Bert jan | 2012
4
Voorbereidingen zesde World Water Forum in volle gang
van der Valk, Michael | 2012
4
MBR-technologie voor huishoudelijk afvalwater maakt pas op de plaats
Schyns, Philip / van Erp Taalman Kip, Charlotte / Uijterlinde, Cora | 2012
4
Waterbouwdag 2012: Hoe lossen we het tekort aan technici op?
| 2012
4
LOOPT DE WATERSECTOR VAST DOOR PERSONEELS-GEBREK?
| 2013
4
JUICHT DE WATERSECTOR OOK OM KONING WILLEM-ALEXANDER?
| 2013
4
Eutrofie͏̈ring groot probleem voor behalen KRW-doelen
| 2008
4
Nederlanders gebruiken minder water
| 1998
4
Toelatingsbeleid moet grondwaterbeschermingsgebieden schoonhouden
| 2006
4
Beter zilt water dan droogte
| 2003
4
Wat is schoon water de Nederlander waard?
Brouwer, R. | 2004
4
"Ooijpolder onder voorwaarden geschikt als opvangbekken"
| 2001
4
RIONED-dag: vragen bij samengaan van water in de stad en riolering
| 2002
4
Alterra: waterretentie enberging op platteland moeilijk
| 2001
4
Voorzitter CIW neemt kritisch afscheid
| 2000
4
Baggerdepot in Ketelmeer bijna gereed
| 1998
4
Stappen op weg naar meer samenwerking in de waterketen
| 2008
4
Onrustig in de waterketen
| 2010
4
Studenten bedenken oplossingen voor extreme wateroverlast in Rio de Janiero
van Hogezand, R. / Kluck, J. | 2010
4
Nieuwe KRW-monitoringsprogramma's voor alle waterbeheerders in Nederland
Wielakker, D. / Spier, J. / Faber, W. | 2009
4
Kaderrichtlijn Water: is de som van goede ideeen een goed geheel?
Boukes, H. / Verheijden, S. | 2008
4
Nieuwe benadering van ziekteverwekkers in drinkwater
Medema, G. | 2003
4
Lancering vierde editie Richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit
de Roda Husman, A.M. | 2011
4
Nederland oefende ergst denkbare overstroming
Hiddema, P. | 2008
4
Verspreiding mond- en klauwzeer via water?
Roda Husman, Ana Maria de / Dekker, Aldo / Medema, Gertjan | 2001
4
Waterleidingbedrijf Gelderland gaat niet in op bod Nuon
| 2000
4
Eerste impressies Wereld Water Forum
| 2006
4
Wim Kok: Nederland kan voortrekkersrol spelen op gebied van watertechnologie
| 2005
4
Veiligheid nooit gegarandeerd: klaarmaken voor gevolgen overstroming
| 2006
4
Kiwa gaat kwaliteit Maaswater meten met sensor met genetisch gemodificeerde E. coli
| 2007
4
WL Friesland, Wetterskip Fryslân en Leeuwardcn onderzoeken samenwerking
| 1999
4
12e RIONED-dag. Opmerkelijke resultaten project Stolwijk
| 1999
4
Impressies van de Vakantiecursussen Drinkwater en Afvalwater en Riolering
Vreeburg, J. / Evenblij, H. | 2003
4
DG Water: rivieren baren ons zorgen
| 2002
4
Nederlands Watermuseum opent officieel de deuren
| 2004
4
RiooIrecht kan 10 tot 15 procent omlaag
| 2000
4
Bedrijfsprofielen - Netherlands Water Partnership
| 2001
4
'Geen geld als water', maar 'water als geld'
| 1998
4
Bestuurlijke vernieuwing bij 40 jaar STOWA
| 2011
4
Energiebesparing is ook lucratief voor de watersector
Thomas, Karin / van der Valk, Michael | 2010
4
Grote delen advies Deltacommissie opgenomen in Nationaal Waterplan
| 2009
4
Nederland in 2012 wereldwijd kenniscentrum op watergebied
| 2009
4
Struviet uit afvalwater is een goede meststof
| 2009
4
'Marktwerking beste oplossing voor toekomstige waterschaarste'
| 2008
4
Technologisch Top Instituut - Watertechnologie officieel van start
| 2007
4
HOE ZIET DE RWZI VAN DE TOEKOMST ERUIT?
| 2014
4
Wetskills voorbeeld van gezamenlijke internationale profilering
Oost, Johan / Heikoop, Rick | 2011
4
Combinatie Aqua Nederland Vakbeurs en Rioleringsvakdagen sleutel tot succes
| 2012
4
Nabeschouwing Aquatech 98
| 1998
4
Steeds meer bedrijven hebben last van bestrijdingsmiddelen
| 1998
4
RIONED-directeur De eaufort: "Andere rekenwijze rioleringstelsel op komst"
| 1998
4
VEWIN roept gemeenten op chemische middelen te beperken Twee BTW-tarieven in strijd met EU-regels
| 1999
4
Cramer: oorzaken prijsverschillen in drink-waterprijs duidelijker maken
| 2007
4
Koper en zink geen risicofactor in oppervlaktewater
| 2007
4
`Beroep op overmacht bij wateroverlast niet lang meer houdbaar'
| 2006
4
Forse daling van aantal grondwatermeetpunten
| 2006
4
Discussie over water-huishouding als randvoorwaarde in ruimtelijke ordening
| 2005
4
Aquatech 2004 iets minder druk
| 2004
4
Invoering een waterketentarief leidt tot verdeeldheid
| 2004
4
Geen noodoverloopgebieden, wel meer geld voor andere veiligheidsmaatregelen
| 2005
4
Adviescommissie Water: belang waterbeheerders moet zwaarder gaan wegen
| 2004
4
Waterschap wil keringen rijksoverhcid `overnemen'
| 2005
4
Het watersysteem als elektriciteitsbuffer
Heijkoop, D. / Malda, W. / Beukema, P. | 2011
4
Waterbranche Trends + Visies 2011
| 2011
4
De actuele toestand van beekherstel in Nederland
Didderen, K. / Verdonschot, P. | 2009
4
Productiebedrijf Heemskerk geopend
| 1999
4
Verslag derde Wereld Water Forum
| 2003
4
NVA-H2O-prijs 2004 naar onderzoeksartikel vergelijking MBR en zandfiltratie
| 2005
Feedback