Boro-nitriding coating on pure iron by powder-pack boriding and nitriding processes (Ohne Sprachangabe)

In: MATERIALS LETTERS   ;  176 ;  261-264  ;  2016
  • ISSN:
  • Aufsatz (Zeitschrift)  /  Print

Wie erhalte ich diesen Titel?

Inhaltsverzeichnis – Band 176

Zeige alle Jahrgänge und Ausgaben

Die Inhaltsverzeichnisse werden automatisch erzeugt und basieren auf den im Index des TIB-Portals verfügbaren Einzelnachweisen der enthaltenen Beiträge. Die Anzeige der Inhaltsverzeichnisse kann daher unvollständig oder lückenhaft sein.

1
Electrospinning synthesis and photocatalytic property of Fe2O3/MgFe2O4 heterostructure for photocatalytic degradation of tetracycline
Jinhui, Jiang / Kuili, Liu / Weiqiang, Fan / Meng, Li / Yu, Liu / Baodong, Mao / Hongye, Bai / Hongqiang, Shen / Songliu, Yuan / Weidong, Shi | 2016
5
Template-free sol–gel preparation of nanoporous ORMOSIL films with adjustable refractive index
Ye, Longqiang / Li, Yuanyang / Xia, Bibo / Zhang, Yulu / Jiang, Bo | 2016
9
New insight into gas sensing performance of nanoneedle-assembled and nanosheet-assembled hierarchical SnO2 structures
Li, Yanqiong / Liu, Tianmo / Zhang, He | 2016
13
Synthesis and enhanced gas sensing properties of flower-like ZnO nanorods decorated with discrete CuO nanoparticles
Zhang, Bowen / Fu, Wuyou / Li, Huayang / Fu, Xinglin / Wang, Ying / Bala, Hari / Wang, Xiaodong / Sun, Guang / Cao, Jianliang / Zhang, Zhanying | 2016
17
Transforming automotive waste into TiN and TiC ceramics
Handoko, Wilson / Pahlevani, Farshid / Emmanuelawati, Irene / Sahajwalla, Veena | 2016
21
The preparation of NiO/C-Ni composite as binder free anode for lithium ion batteries
Zhang, Jicheng / Ni, Shibing / Tang, Jun / Yang, Xuelin / Zhang, Lulu | 2016
25
Fabrication of poly(L-lactic acid) tissue engineering scaffolds with precisely controlled gradient structure
Nie, Taotao / Xue, Li / Ge, Min / Ma, Haiyun / Zhang, Jinchao | 2016
29
The fcc-bcc crystallographic orientation relationship in AlxCoCrFeNi high-entropy alloys
Rao, J.C. / Ocelík, V. / Vainchtein, D. / Tang, Z. / Liaw, P.K. / De Hosson, J.Th.M. | 2016
33
Single-layer MnO2 nanosheets: From controllable synthesis to free-standing film for flexible supercapacitors
Yu, Ying / Zhai, Yunyun / Liu, Haiqing / Li, Lei | 2016
38
Carbon fibers modified with silicone peroxide containing vinyl groups for silicone rubber reinforcement
Wang, Li / Huang, Ronghua / Zhou, Boqing / Zhang, Yan / Dong, Yawei | 2016
42
Large-scale synthesis of cobalt sulfide/carbon nanotube hybrid and its excellent electrochemical capacitance performance
Dai, Kai / lv, Jiali / Lu, Luhua / Liang, Changhao / Geng, Lei / Zhu, Guangping | 2016
46
Enhanced energy storage properties of P2O5 modified niobate-based B2O3 system glass ceramic composites
Chen, G.H. / Zheng, J. / Yuan, C.L. / Zhou, C.R. / Kang, X.L. / Xu, J.W. / Yang, Y. | 2016
49
Ultrafast nonlinear optical properties and optical Kerr effect of In-doped ZnO nanowires
Yan, Xiao-Yan / Zhang, Ke-Xin / Yao, Cheng-Bao / Li, Qiang-Hua | 2016
52
Optoelectronic properties of one-dimensional fullerene Nanorods
Jiang, Xiaohong / Yuan, Meng / Liu, He / Liubang, Li / Zuliang., Du | 2016
56
Facile fabrication of antiwax conversion coatings based on water film theory
Liang, Weitao / Zhu, Liqun / Xu, Chang / Li, Weiping / Liu, Huicong | 2016
60
Preparation of activated carbon from willow leaves and evaluation in electric double-layer capacitors
Liu, Yang / Wang, Yanzhong / Zhang, Guoxiang / Liu, Wei / Wang, Donghua / Dong, Yingge | 2016
64
Synthesis of chlorinated polypropylene grafted poly(methyl methacrylate) using chlorinated polypropylene as macro-initiator via atom transfer radical polymerization and its application in lithium ion battery
Li, Tiantian / Cui, Zhenyu / Zhang, Qifa / Qin, Shuhao / He, Benqiao / Li, Jianxin | 2016
68
Inkjet-printed bifunctional carbon nanotubes for pH sensing
Qin, Yiheng / Kwon, Hyuck-Jin / Subrahmanyam, Ayyagari / Howlader, Matiar M.R. / Selvaganapathy, P. Ravi / Adronov, Alex / Deen, M. Jamal | 2016
71
Molar spin-susceptibility measurement of Manganese ferrite nanoparticles using Electron Spin Resonance study
Augustin, M. / Balu, T. | 2016
74
Sandblast-free double-etched titanium for dental implants application
Xie, Youneng / Zuo, Jun / Zhou, Bo / Ma, Li / Yu, Z.M. / Wei, Qiuping / Tang, Z.G. | 2016
78
Effect of pre-annealing on Cu2ZnSnSe4 thin-film solar cells prepared from stacked Zn/Cu/Sn metal precursors
Kim, Kang Min / Kim, Shinho / Tampo, Hitoshi / Shibata, Hajime / Matsubara, Koji / Niki, Shigeru | 2016
83
Annealing effects on precipitation and high-temperature properties of a Cu-containing alumina-forming austenitic steel
Zhao, Bingbing / Chang, Kaichen / Fan, Jifu / Chen, Ze / Dong, Xianping / Zhang, Lanting | 2016
87
Facile synthesis of CoNi2S4 one-dimensional nanorods as anode for high performance lithium ion batteries
Sun, Shengnan / Nie, Yu / Sun, Mingchen / Liang, Tao / Sun, Mengfei / Yang, Hongxun | 2016
91
Effect of surface roughness on wear rate during running-in of En31-steel: Model and experimental validation
Hanief, M. / Wani, M.F. | 2016
94
Fabrication of the enzymatic glucose biosensor based on indium gallium zinc oxide sensing electrode
Chou, Jung-Chuan / Huang, Min-Siang / Liao, Yi-Hung / Lai, Chih-Hsien / Chen, Jian-Syun / Chou, Hsueh-Tao / Hsu, Chih-Chieh | 2016
97
Cobalt carbonate hydroxide/carbon composite for lithium-oxygen battery cathode electrocatalyst
Kuang, Peng / Li, Liangyu / Chen, Chunguang / Huang, Tao / Zhang, Lijuan / Yu, Aishui | 2016
101
Molybdenum carbide supported by N-doped carbon: Controlled synthesis and application in electrocatalytic hydrogen evolution reaction
Zhong, Zhiwei / Liu, Ning / Chen, Hongyu / Fu, Xionghui / Yang, Lichun / Gao, Qingsheng | 2016
106
Cr(VI) photocatalytic reduction under sunlight followed by Cr(III) extraction from TiO2 surface
Djellabi, Ridha / Ghorab, Fouzi M. / Nouacer, Sana / Smara, Abdelaziz / Khireddine, Ouahida | 2016
110
Laser-induced electrical property patterning of Ag nanowire transparent electrode
Oh, Harim / Lee, Myeongkyu | 2016
114
Origin of thermal instability of CH3NH3PbI3−xClx films for photovoltaic devices
Yan, Xiaoliang / Wang, Wei / Yang, Xiao / Yi, Wuming / Wang, Yuning / Li, Heng / Gu, Wenhua / Sheng, ChuanXiang | 2016
118
Solution-processable polyimide aerogels with high hydrophobicity
Wu, Shuai / Du, Ai / Huang, Shangming / Sun, Wei / Xiang, Youlai / Zhou, Bin | 2016
122
Aqueous solution blow spinning of poly(vinyl alcohol) micro- and nanofibers
Santos, Adillys M.C. / Medeiros, Eudes L.G. / Blaker, Jonny J. / Medeiros, Eliton S. | 2016
127
Catholic electrophoretic deposition of nano-B4C coating
Xiang, Qing / Zhang, Daixiong / Qin, Jirao | 2016
131
Synthesis and electrochemical performance of CuV2O6/PEDOT:PSS composite nanobelts as anode materials for lithium-ion batteries
Zhang, Shaoyan / Hu, Ruisheng | 2016
135
Facile hydrothermal-assisted synthesis of Gd3+ doped PbI2 nanostructures and their characterization
Shkir, Mohd. / Yahia, I.S. / Ganesh, V. / Algarni, H. / AlFaify, S. | 2016
139
Synthesis, structures and temperature-dependent photoluminescence from ZnO nano/micro-rods on Zn foil
Song, Yue Li / Zhang, Tian Jie / Jie Du, Hao / Ji, Peng Fei / Li, Yong / Zhou, Feng Qun | 2016
143
Shape-controlled synthesis of novel self-assembled BiVO4 hierarchical structures with enhanced visible light photocatalytic performances
Chen, Long / Meng, Dawei / Wu, Xiuling / Wang, Junxia / Wang, Yongqian / Liang, Yujun | 2016
147
Influence of basal slip activity in twin lamellae on mechanical behavior of Mg alloys
Song, Bo / Xin, Renlong / Guo, Ning / Chen, Zhiqian / Yang, Xiaofang / Liu, Qing | 2016
151
Porous graphite prepared by molybdenum oxide catalyzed gasification as anode material for lithium ion batteries
Deng, Tianshu / Zhou, Xiaoping | 2016
155
An ambient temperature ultrasonic bonding technology based on Cu micro-cone arrays for 3D packaging
Xu, Penghui / Hu, Fengtian / Shang, Jing / Hu, Anmin / Li, Ming | 2016
159
Amorphous iron nanoparticles formed on aluminum surfaces during thermomechanical treatment
Gali, O.A. / Shafiei, M. / Hunter, J.A. / Riahi, A.R. | 2016
165
High-efficiency field emission from pressed nickel foam–flat graphene–vertical graphene hybrids
Cheng, Lin / Qu, Lun / Deng, Jian-Hua | 2016
169
Synthesis of nanoparticles composed of silver and silver chloride for a plasmonic photocatalyst using an extract from needles of Pinus densiflora
Kumar, Vemu Anil / Nakajima, Yoshikata / Uchida, Takashi / Hanajiri, Tatsuro / Maekawa, Toru | 2016
173
A rapid FIB-notch technique for characterizing the internal morphology of high-performance fibers
Stockdale, Taylor A. / Strawhecker, Kenneth E. / Sandoz-Rosado, Emil J. / Wetzel, Eric D. | 2016
177
A facile two-step-heating route to synthesize hierarchical metastable wurtzite Cu2ZnSnS4 microcrystals under the open-air condition
Qing, Hongmei / Zhu, Yan / Hu, Yongmao / Hu, Wen / Zhou, Wei / Yi, Jianhong / Shen, Tao | 2016
181
Evolution mechanism of surface nano-crystallization of tungsten-copper alloys
Gao, Hongmei / Chen, Wenge / Zhang, Zhijun | 2016
185
Deposition of hydroxyapatite onto shape memory NiTi wire
Dunne, Conor F. / Roche, Kevin / Twomey, Barry / Stanton, Kenneth T. | 2016
189
Superior capacitive performance of reduced graphene hydrogels via dimethyl ketoxime
Xing, Ling-Bao / Zhang, Jing-Li / Qin, Kun / Liu, Tian-Zhen / Zhou, Jin / Si, Weijiang / Zhuo, Shuping | 2016
194
Effects of hot airflow on macromolecular orientation and crystallinity of melt electrospun poly(L-lactic acid) fibers
Li, Xiuhong / Liu, Yong / Peng, Hao / Ma, Xiaojing / Fong, Hao | 2016
199
Pore morphology and acoustic properties of open-pore phenolic cryogel acoustic multi-structured plates
Yao, Rui / Yao, Zhengjun / Zhou, Jintang | 2016
202
Investigation of polymorphic tetragonal phase in BaNb2O6 nanoparticles by ferroelectricity
Dudhe, C.M. / Nagdeote, S.B. / Atram, R.G. | 2016
205
Leidenfrost transition temperature for stainless steel meshes
Geraldi, Nicasio R. / McHale, Glen / Xu, Ben B. / Wells, Gary G. / Dodd, Linzi E. / Wood, David / Newton, Michael I. | 2016
209
A novel method for evaluating the photoelectrocatalytic performance of reduced graphene oxide/protonated g-C3N4 composites
Liu, Xian / Jian, Xuan / Yang, Huimin / Dai, Hongyan / Song, Xiuli / Liang, Zhenhai | 2016
213
Growth mechanism of In–doped β–Ga2O3 nanowires deposited by radio frequency powder sputtering
Lee, S.Y. / Choi, K.H. / Kang, H.C. | 2016
219
Synthesis of large single crystals of layered titanosilicate JDF-L1 with orthogonally lamellar architecture
Zhang, Li / Li, Jian / Jin, Yingjie / Zhang, Shudong / Sun, Suhua / Zhao, Shanlin | 2016
223
Interactions between long-period stacking ordered phase and β′ precipitate in Mg–Gd–Y–Zn–Zr alloy: Atomic-scale insights from HAADF-STEM
Zheng, Jingxu / Chen, Bin | 2016
228
Fast curing of thick components of epoxy via modified UV-triggered frontal polymerization propagating horizontally
Zhou, Jianping / Jia, Shijun / Fu, Wanli / Liu, Zhilei / Tan, Zhongyuan | 2016
232
Platinum/palladium bimetallic ultra-thin film decorated on a one-dimensional ZnO nanorods array for use as fast response flexible hydrogen sensor
Hassan, Kamrul / Uddin, A.S.M. Iftekhar / Ullah, Farman / Kim, Yong Soo / Chung, Gwiy-Sang | 2016
237
Preparation of hierarchical porous metallic materials via deposition of microporous particles
Chen, Biao / Yang, Guan-Jun / Li, Chang-Jiu / Li, Cheng-Xin | 2016
241
Dielectric characterization VO2+doped CaCl2•CaO•B2O3 glasses
Dahiya, M.S. / Agarwal, A. / Khasa, S. | 2016
244
Comparison of structural characteristics and electrochemical properties of LiMPO4 (M=Fe, Mn, and Co) olivine compounds
Kim, Kyoungho / Kim, Jae-Kwang | 2016
248
High-rate performance of LiFe0.4Mn0.6PO4 cathode materials with poly(3,4-ethylenedioxythiopene):poly(styrene sulfonate)/carboxymethylcellulose
Apraksin, R.V. / Eliseeva, S.N. / Tolstopjatova, E.G. / Rumyantsev, A.M. / Zhdanov, V.V. / Kondratiev, V.V. | 2016
253
Investigation of oxygen diffusion behavior in terbium using 18O2 isotopic tracking by high resolution SIMS
Li, Guoling / Li, Li / Hao, Jialong / Zheng, Jie / Tian, Wenhuai / Li, Xingguo | 2016
257
Power-dependent lateral photovoltaic effect in a-Si:H/c-Si p-i-n structure at different temperatures
Liu, Yanan / Liu, Jihong / Zhang, Zicai / Yan, Guoying / Qiao, Shuang / Wang, Shufang / Fu, Guangsheng | 2016
261
Boro-nitriding coating on pure iron by powder-pack boriding and nitriding processes
Gómez-Vargas, O.A. / Solis-Romero, J. / Figueroa-López, U. / Ortiz-Domínguez, M. / Oseguera-Peña, J. / Neville, A. | 2016
265
Facile synthesis of Cu@TiO2 core shell nanowires for efficient photocatalysis
Babu, B. / Mallikarjuna, K. / Reddy, Ch. Venkata / Park, Jinsub | 2016
270
Synthesis of Ti3+ self-doped SrTiO3/TiO2 hetero-photoanodes with enhanced photoelectrochemical performances under visible light
Hou, Xingang / Shang, Mingdong / Bi, Yingpu / Jiao, Zhengbo | 2016
274
Hierarchical Ni3S2 nanosheets coated on mesoporous NiCo2O4 nanoneedle arrays as high-performance electrode for supercapacitor
Chang, Y. / Sui, Y.W. / Qi, J.Q. / Jiang, L.Y. / He, Y.Z. / Wei, F.X. / Meng, Q.K. | 2016
278
Hydrothermal processing of electrospun fibers in the synthesis of 1D ZnO nanoparticles
Petrović, Željka / Ristić, Mira / Marciuš, Marijan / Ivanda, Mile / Đurina, Vedran / Musić, Svetozar | 2016
282
Influence of oxygen pressure on the structural and electrical properties of CuO thin films prepared by pulsed laser deposition
Hu, Xihong / Gao, Fei / Xiang, Yuchun / Wu, Huijun / Zheng, Xiaoyao / Jiang, Jiexuan / Li, Juan / Yang, Heqing / Liu, Shengzhong | 2016
285
Biosynthesis of silver nanoparticles using a Tamarix gallica leaf extract and their antibacterial activity
López-Miranda, J. Luis / Vázquez, M. / Fletes, N. / Esparza, R. / Rosas, G. | 2016
290
Synthesis and characterization of superhydrophobic CeO2/ZnO nanotube arrays with low adhesive force
Chen, Ying / Yang, Ge / Jing, Zhihong | 2016
294
Characterization of individual ultra-long SnO2 nanowires grown by vapor transport method
Lee, Su Yong / Kang, Hyon Chol | 2016
298
Growth of high quality n-Al0.5Ga0.5N thick films by MOCVD
He, Chenguang / Qin, Zhixin / Xu, Fujun / Zhang, Lisheng / Wang, Mingxing / Hou, Mengjun / Guo, Weiwei / Zhang, Shan / Wang, Xinqiang / Shen, Bo | 2016
301
Modification of mechanical and thermal properties of fly ash-based geopolymer by the incorporation of steel slag
Niklioć, I. / Marković, S. / Janković – Častvan, I. / Radmilović, V.V. / Karanović, Lj. / Babić, Biljana / Radmilović, V.R. | 2016
306
Synthesis of amorphous coating by laser cladding multi-layer Co-based self-fluxed alloy powder
Shu, Fengyuan / Tian, Ze / Zhao, Hongyun / He, Wenxiong / Sui, Shaohua / Liu, Bin | 2016
IFC
Editorial Board
| 2016